S5:160-3bSiöö uthi Skyllersta häradh och Swine-
wadz sochn, 1/2 hemman.

Littra.                                                                                        Åker. Engh.
E. Hemmanetz huus tompt.                                                     tunland. lass.
F. Eena åhrs uthsäde uthi wästra giärdet af lerblandat jordh,    2 1/2.
   Ibidem lindewall, 3 3/4 tunland á 2 lass,                                             7 1/2.
G. Andra åhrs uthsäde uthi östra giärdet af lerblandat jord,      3 1/4.
   Ibidem linde wall, 1/2 tunland á 2 lass,                                              1.
H. Når engen som består af små starr wall, 15 1/2 tunland á 2 lass,    31.
J. Öster engen som består af små starr wall, 4 tunland á 1 1/2 lass,       6.
                                                                                      ______________
                                                                                              5 3/4.  45 1/2.
   Muhlbeten, wedebrand sampt timber och fångh-
   skough. Medellmåtigh fiske uthi Afveren.
   Åkerens fruchtbarheet kan berächnas till hwart
   6:te korn, åkerbruket blifwer hwart annat åhr i träde.Grijsbacka uthi Skyllersta häradh och
Swinewadz sochen, 1/2 hemman.

Littra.                                                                                     Åker. Engh.
K. Hemmanetz huus tompt.                                                 tunland.  lass.
L. Eena åhrs uthsäde uthi wästra giärdet af swartmylla jord,   4.
   Ibidem linde wall, 1 3/4 tunland á 2 lass,                                         3 1/2.
M. Andra åhret upgiord åker uthi östra giärdet af
   swart myhla jord,                                                               3 1/2.
   Ibidem lindewall och een grässhaga i hop medh Iboholm
   beteknadt medh no 13, 3 tunland á 2 lass,                                      6.
N. Engen som består af hård wall, 6 1/2 tunland á 1 lass,                    6 1/2.
O. Wäster engen som beståår af hård wall, 4 1/2 tunland á 1 lass,      4 1/2,
P. Når engen af små starr wall, 3 1/8 tunland á 2 lass,                        6 1/4.
Q. En uth engh på Siöös och Iboholms egor af små starr-
   wall, hwilken halfdehlen detta hemmanet tillkommer,
   3 1/2 tunland á 2 lass,                                                                     7.
R. Een betees haga för kalfwar.                                             __________
                                                                                            7 1/2.  33 3/4.
   Muhlbetee, fångh skough och wedebrand sampt
   timber skough. Åkerens fruchtbarheet kan berächnas
   till hwart 6:te korn, des åkerbruk är wart annat
   åhr i träde.