S5:160-3cNygårdh uthi Skyllersta häradh och
Swinewadhz sochen, 1/2 hemman.

Littra.                                                                                     Åker.  Engh.
S. Hemmanetz huus tompt.                                                 tunlandh.  lass.
T. Eena åhrs uthsäde uthi wästra giärdet af leerblandat jord,  7 1/4.
   Ibidem linde wall, 4 tunland á 1 lass,                                                4.
W. Andra åhrs uthsäde uthi östra giärdet af leerblandat jord, 6 1/8.
   Ibidem lindewall, 3 1/2 tunland á 1 lass,                                            3 1/2.
   Åkerens fruchtbarhet kan berächnas till hwart 6:te korn.
X. Öster engen som består af små starr wall, 33 1/2 tunland
   á 2 lass,                                                                                        67.
   No 14, eett orögdt wijde kiär af 8 1/3 tunland som kan rödias.
Y. Een betees haga af stenigh mark.

   Wijdare hemmanetz lägenheeter finnes her till
   ingen skough, eij wedebrand eller gärdefångh. Muhle-
   betee på Iboholms egor. Fiske uthi Afveren. Åkeren
   blifwer hwart annat åhr i träde.                                     _____________
                                                                                          13 3/4.   74 1/2.