S5:165-6(Beskrivning:)
Geometrisk delineation
af
den skough och marck som hörer under säterijet
Iboholm. Finnes och afsatt den stridige linien som angräntzande hemman
uthi Östergiötland sigh af bemälte säterijes skough låtit af rössa. Såssom
och den skoughz tracht hemmanet Kattalla will förswara och dhe dubiese
råå linier emellan mehr bemelte säterije och Kattalla hemmanet i lijka
måtto remonstrer.

                Explicatio Notarum.
A. Iboholms gård och booplatz.
B. Säterijetz inhägnade egor af åker ängiar och hagar.
C. Effter desse råå linier pratenderar Iboholms possessorer kringhwärfwa des
   saterijes1 skough och uthmark. Men af Naboerne i Östergiötland een stoor
   tracht af rössat som linien, den medh littra G betecknadt ähr uthwijsar.
D. Rattalla hemmanet medh sine inhängder.
E. Den sercomfrentz Kattalla pratenderar, kringhwärfwa sine egor
   skough och uthrymme.


(Karttext:)
Nygårdhz egor.
Bäckz och Grijsbaka egor.
Grijsbacka egor.
Iboholms egor.
Siöö egor.
Afveren lacus.
Gran skough medh stenigh och bärgiug marck.
Dam måssen.
Sand wijka.
Dacktingz måssen.
Öna.
Lobergz wijkan.
Rånebärgs måssen.
Lobergz bron.
Brakwad kiäret.
Kattalla egor.
Kattalla 1 hemman.
5 stena rösse.
Hållsteena.
Koo moen.
Näst måssen.
Giller måssen.
Giller hälla.
Gångh wägh.
Timber skough af gran och tall skough.
Wattegrope måssen.
En långh kårs tall på Fogell moen.
Tall skough medh bergiug mark.
Bäntorp.
En långh staaf.
Weete.
Een steen på Biörn steens moen.
Backz skough på denna sijdan.
Lilla Holmen.
Dagzwärcks torp.
Måsse.
Starr tufwa.
Alf siön.
Holmens steen.
Kårs tall.
Holms måssen.
Bäntorpa siön.
Giölpe kiärret.
Åhlhuus till Iboholm och Kaste-bärgh.
Een staf.
Hornstaaf kallas Kiesegran.
Östra Kåttala egor på denna sijdan.
Spång måsse.
5 stena rösse.
Steen.
Biörk och talle skough.
Een sten.
Biörk siön.
Een steen wid Kastebärgz grin.
Horn staf.
Biörk och granskough.
Twa halsen.
Kastebärgz engh.
Ählzhultz egor.
Lyrs boo engh.
Wete steen.
Kastebärgs måsse.
Kastebärgz egor på denna sijdan.
Steen uthi löf snåret.
Stora Holmen.
Trångsundz måsse.
Steen widh ååkroken.
Hofslagaretorpz egor.


(Under skalan:)
Schala wlnarum.


_______________
1Fel för säterijes.