S5:169-70(Beskrivning:)
Sticksiöö i Glandzhammars häradh och sochen,
3:ne heehla hemman af lijka stoorleek.

A. Byesens huus tompter.                                                    Åker.  Eng.
C. Ena åhrs uthsede i östra nårra giärdet, af mull och         tunland.  lass.
   leerblandat jordh, steenblandat,                   10 7/8 tunland.
   Ibidem lindewall, 1 tunlandh,                                  2 lass.
D. Samma åhr 1 lycka af godh mull,                 2 1/4.
                                                       ____________
   Hwar af blifuer på 1 hemmans andeehl, uthi 13 1/8 tunl.    4 1/4.
E. Andra åhrs uthsede uthi 2:ne giärden af stenigh
   mull och leerblandat jordh,                          15 1/4 tunland.
   Ibidem lindewall, 2 7/8 tunland á 2 lass,                  5 3/4.
F. Samma åhr uthi 3:ne lyckor,                         7.
   Ibidem linde wall, 1 tunland,                                  2.
                                                           __________
   Hwar af blifwer på 1 hemmans andeehl,      22 1/4.           7 1/49/12+
   Åkerens fruchtbarheet beräknas till huart
   6:te korn.
G. Engen af starr wall och i medellmåttige wätåhr
   fruchtbar, 64 tunland á 3 lass,                            192.
H. Ett stycke engh som aff boskaps löthen
   ähr instängd, hwillket ifrån beetet ey
   mistas kan.                                                _________
   Hwar af blifwer 1 hemmans andehl, uthi             201 3/4.           62 3/8.
J. Een lööth som i mangel af uthrymme måtte                        ____________
   brukas till boskaps beete.                                                   11 ½    62 3/8                                      
   Några humble stänger till hwar gårdh. Fishe uthi
   Hiellmaren medh katzor och näät i fishe leeken
   om wåhren, jämbwähl medh näätt om höstenn
   för sijkfishe till huusbehoff.
   Intet widare uthrymme till någen wedebrandh
   eller fånge skough, medh gårde fångh.
   Ähr att obseruera att åkerhööet blifwer modererat
   till hellften, förmedellst hwart annat åhrs träde.


(Karttext:)
Eek, graan och eene skough.
Skall backe.
Backa.
Wijde skough dugeligh till engh.
Grooff starr wall.
Wija egor på denne sijdann.
Starr wall.
Linda.
Ahl och wijdie skough.
Grooff starr wall.
Mull och leerblandat jordh.
Steenblandat mull och leerblandat jordh.
Stenigh mull och leer-blandat jordh.
Eeke backe.
Inhysses täppa.
Knechte stugu.
Steen backe.
Ekebergz egor på denne sijdann.
Godh mull jordh.
Täppa.
Täppa.
Steenigh mull och leerblandat jordh.
Linda.
Backe.
En engh af fäälöhtan instängd, 6 tunland.
Fää lööthan, mycket sank.
Ahl skogh i en backa.
Skall backe.
Wahlsta egor på denna sijdann.
Ene skough.
Ene skough.
Linda.
Öhr och sand jordh.
Eenebackar.
Enebackar.
Hjelmar lacus.


(Under skalan:)
Schala ulnarum.
          Reviderat.