S5:173-4(Beskrivning:)
Sundby i Glandzhammars härad
och Öby sochen, 1 heehlt hemman, sammaledz
Sundbytorp 1/2 hemman belägit på Sundby egor.
                                                     
                                                                               Åker.  Eng.
A. Sundby bygningz tompt.                                   tunland.  lass.
B. Upgiord åker uthi nårra giärdet af leer jordh,        5.
   Ibidem hafre jordh,                                                  1/4.
   Ibidem lindewall, 2 7/8 tunland á 2 lass,      5 3/4.
C. Upgiordh åker andra åhret uthi östra 
   giärdet af leer jordh,                                              7 1/2.
   Ibidem lindewall, 2 tunland á 2 lass,           4.
                                                             _________
   Hwaraf beräknas åkerhöet allenast för       9 3/4.
   Hallft så mycket emedan giärderna ligga
   hwart annat åhr i träde,                                                    4 7/8.
D. Österengen består aff små starr wall,
   48 tunland á 3 lass,                                                        144.
E. Humble sko backen betes hagar för
   boskap och kallfwar.
F. Moijehollmen består af små starr, 1 1/2 tunland,                3.
G. Sundbytorps byggningz tompt.                           ___________
                                                                             12 3/4.  151 7/8.
H. Uthsede eena åhret uthi södra giärdet aff
   leer och tall moo jordh,                                         3 1/2.
   Ibidem lindewall,, 2 1/2 tunland á 2 lass,    5 lass.
J. Andra åhrs uthsede i nårra giärdet
   af leer och moo jordh,                                          2 1/2.
   Ibidem lindewall, 1 1/4 á 2 lass,                  2 1/2.
                                                            _________
   Beräknas allenast för 1 åhr hallfdehl,          7 1/2.              3 3/4.
K. Een engeteegh emillan Sticklinge och
   siöen af måse wall, 3 1/2 tunland á 1 lass,  3 1/2.
   Ibidem af små starr och sijlendigh mark,
   7 1/2 tunlandh á 3 lass,                            22 1/2.
                                                             _______            25 1/2.
L. Een beeteshage aff stenigh och liung
   mark.
M. Een betes haga för kallfwar.                          _____________
   Humblegårdh 100 stenger.                                   6.      29 1/4.

   Till Sundby ähr gådt fishe om wåhren
   medh katzer och liuster. Godh fång skoug
   och muhlbeete sampt smått graan-
   timber. Åkerens fruchtbarheet kan
   beräknas till hwart 5:te korn,
   nähr åkeren blifwer medh dikningh
   och gådt bruk försedd.


(Karttext:)
Linda.
Graan backe.
Beetes haga aff stenigh mark.
Skough och uthmark.
Eenebacka.
Ene backe.
Linda.
Leer och moo jordh.
Kallfhage.
Backe.
Linde wall.
Af leer och tallmoo jordh.
Graan backe och stenigh mark.
Eene backe.
Linde wall.
Leer jordh.
Linda.
Eenebacke.
Backe.
Linda.
Eene backe.
Tall skough och stenigh backa.
Duderbacka egor.
Backe.
Linde wall.
Biörke skoug.
Linda.
Aff små starr wall.
Biörk och wije skoug.
Backe.
Linda.
Små starr wall.
Möhollmen.
Beetes hage för kallfwar.
Backe.
Sticklinge enngh.
Små starr wall.
Små starr wall.
Härregårdens engh.
Kiäggleholms engh.
Måse wall och små starr.
Ahlbacke.
Weringen lacus.
Weringen lacus.
Tallbacke, odugeligh.
Måse wall.
Bengztorpa engh.


(Under skalan:)
Schala ulnarum.