S5:177-8(Beskrivning:)
Sticklinge i Glandzhammars härad
och Öby sochen, 1 heehlt hemmann.

A. Huus tompten.                                                     Åker.  Engh.
B. Upgiordh åker uthi östra giärdet aff                    tunland.  lass.
   Leer jordh,                                                            7.
   Ibidem lindewall, 2 tunland á 2 lass,           4.
C. Södra giärdet upgiord åker andra
   åhret, af leer jordh,                                                6.
   Ibidem lindewall, 2 1/4 tunland á 2 lass,       4 1/2.
                                                                 ______
   Hwar af beräknas allenast hallfwa               8 1/2.
   giärdes höet emedan åkeren ligger huart
   annat åhr i träde,                                                               4 1/4.
D. Österengen består af små starr wall,  12
   tunland á 3 lass,                                                              36.
E. Wästerengen, små starrwall, 20 tunland á 3 lass,            60.
F. Een beetes haga för kallfwar.                            ____________
   Humblegårdh 100 stenger.                                   13.     100 1/4.
   Åkerens fruchtbarheet kan beräknas
   till hwart 6:te korn. Intet fishe.
   Nödhtårftigh skough och wedebrandh
   på den tract Kägglehollm för-
   swarar, sampt muhlbeete.


(Karttext:)
Mohra åkergiärden.
Linda.
Dunderbacka engh.
Linda.
Leer jordh.
Leer jordh.
Eene backe.
Beetes haga.
Linda.
Backe.
Steen backe.
Linda.
Eene backe.
Odugeligh.
Leer jordh.
Små starr wall.
Lindewall.
Backe.
Aff småå starr wall.
Odugeligh backa.
Linda.
Sundby egor.
Kiäggleholms engh.
Leer jordh.
Små starr wall.
Bängstorpa egor på denna sijdann.
Moohra egor på denna sijdann.


(Under skalan:)
Schala ulnarum.