S5:181-2(Beskrivning:)
Moora uthi Glandzhammars häradh och Öby
sochen, warit 2 1/2 hemman af långa tijder, men aff
Kägglehollms härrskap giorda till 3:ne heehla och lijka
af egor.

A. Byesens huusatompter.                                                 Åker.  Eng.
B. Eena åhrs uthsede till heehla byen, af leer jordh.         tunland.  lass.
   Kan beräknas åkerens fruchtbarheet till hwart
   5:te korn, aff                                                                12.
   Ibidem hafre jordh som tecknas medh littra G,               2 7/8.
   Ibidem dugeligh lindewall, 2 3/4 tunland á 2 lass, 5 1/2.
C. Andra åhrs uthsede uthi östra nårra giärdet
   af leer jordh af lijka fruchtbarheet,                                12.
   Ibidem hafre jordh som tecknas medh littra H,               4 3/8.
   Ibidem dugeligh att giöra åker hwilket ähr
   tecknat medh littra J, 2 1/2 tunland.
   Noch lindewall, 3 1/2 tunland á 2 lass,                7.
                                                                       ______
   Men uthföres för dhet åkeren ligger huart         12 1/2 lass.
   annat åhr uthi träde, hallfparen af 12 1/2 lass,                                6 1/4.
D. Nårr engen består af små starr wall, 27 tunland
   á 2 1/2 lass,                                                                               67 1/2.
E. Söderengen består mehrendeehls af hårdh
   wall som warit gammal åker, 15 tunland
   á 1 1/2 lass,                                                                               22 1/2.
F. Slåtterhagen, 2 1/2 tunland á 2 lass,                                            5.
                                                                              ________________
                                                                                      31 1/4.  101 1/4.
   Några fåå humblestenger till hwar gårdh.
   Någåt liusterfishe nähr floo ähr om wåhren
   i ellfwen. Skougen all förswarat
   och brukat under Kägglehollm och ähr
   graan skougen näst widh hängnarna
   myckeet tilltagen som förhindrar beetet.


(Karttext:)
Små starr wall.
Biörk, graan och tall skough.
Biörk skough.
Fall.
Dugeligh till åker.
Biörk backe.
Små starr wall.
Leer jordh.
Graan skough och steenigh mark.
Hafsiöö egor på denna sijdann.
Leer jordh.
Linda.
Skough och uthmark.
Fall och stenigh mark.
Ena backe, odugeligh.
Linda.
Odugelig steenbacke.
Leer jordh.
Odugeligh graan backe.
Linda.
Linda.
Leer jordh.
Tompter till kallf hagar.
Dugeligh till åker.
Leer jordh.
Stiklinge åker giärde på denne sijdan.
Leer jordh.
Leer jordh.
Tompter.
Eenebacke, odugelig.
Eenebacke, odugelig.
Hårdh wall.
Hårdh walls engh.
Hage till nårra gården som knecht stugan innehafer.
Knechte stugu.
Biörk, graan och ahl skough.
Skough och uthmark.


(Under skalan:)
Schala ulnarum.