S5:184(Beskrivning:)
Bängztorp i Glandzhammars härad
och Öby sochen, 1/4 hemman.

A. Bygningstompten.                                                    Åker.  Eng.
B. Eena åhrs uthsede uthi nårra giärdet aff
   mull och leerblandat jordh,                                         2 3/4.
   Ibidem lindewall, 1 1/2 tunland á 2 lass,        3 lass.
C. Andra åhrs uthsede af spiklera jordh,                       2 7/8.
   Ibidem lindewall, 2 3/4 tunland á 1 lass,       2 3/4.
                                                                 ________
   Huar af uthsettes hallua åhrwexten för-        5 3/4.
   medellst att giärderna ligga huart annat åhr
   i träde,                                                                                  2 7/8.
D. Wästerengen små starrwall, 19 1/2 tunland á 3 lass,           58 1/2.
E. Nårrengen af små starrwall, 2 1/2 tunland á 3 lass,               7 1/2.
   Ingen humblegårdh.                                                ____________
                                                                                   5 5/8.  68 7/8.
   Åkerens fruchtbarheet kan beräknas till
   hwart 4:de korn. Intet fishe.
   Nödhtårftigh skough och wedebrandh
   på den tract Kägglehollm förswarat
   sampt muhlebeete.


(Karttext:)
Sticklinge egor på denne sijdan.
Små starr wall.
Mull och lerblandat jordh.
Små starr wall.
Mull och ler-blandat.
Linda.
Biörk<  > engh på denne sijdan.
Ahl skough.
Wijde skough.
Spikleera jordh.
Lindewall.
Backe.
Skough och uthmark.
Ahl skough.
Kuszetorpz egor.


(Under skalan:)
Schala ulnarum.