S5:187-8a(Beskrivning:)
Åhlesta uthi Kumbla hä-
radh och Halsbärgz sochen, 4 crono
beståå hwartdera af 3/4 des1 hemman, sampt 1 helt
frellsse uppå hwilka hemman intet något
wist öhretahl är, uthan den åthskilldnat hemmanen
emellan finnes uthi byssens husstompter, som
effterfollier2.

3/4. Nårra gården luiitnantz booställe under infanterie, 71 1/2 alnar.
3/4. Siertiantens booställe,                                          71 1/2.
3/4. Mellan gården cavallerie agument,                        71 1/2.
1    Frälsse gården                                                     102
3/4. Södra gården åbor infanterie prästen,                   71 1/2.
Nembligen.                                                        __________
                                                                               388 alnar.
Littra.
A. Byszens huus tompter.                                                                       Åker.  Engh.
B. Ena åhrs uthsäde uthi nårra giärdet af flåtlera
   jord, kan beräknas till hwart 5:te korn,                                     10 7/8.
   No 1, en åker bröt af höghländig jord, räknas hwart 4:de korn,  3 1/8.
C. Samma åhr uthi wästra giärdet, no 2, af flåt leera jord,            16 3/8.
   No 3, af muhl och sandblandat jord,                                          6 3/8.
   No 4, af höghländigh öhr jord,                                                   2.
                                                                                           _________
                                                                                                 38 6/8.
   Hwar af blifwer frälsse hemmanetz andehl,                                         10 5/32.
D. Andra åhrs uthsäde, no 5, af muhl och stenigh
   jordh, kan beräknas till hwart 6:te korn,                                  21 1/4.
   No 6, af muhl och saugh jord, räknas till hwart 5:te korn,        16 1/2.
                                                                                          _________
                                                                                                37 3/4.
   Hwar af blifwer frelsse hemmanes andehl,                                            9 15/16.
E. Wäster engen, no 7, neder för giärdet af hårdwall,
   13 3/4 tunland á 2 lass,                                                           27 1/2.
   No 8, af tufwigh hårdwall, 46 tunland á 1 lass,                        46.
F. No 9, af sidhländigh hård wall, 9 3/4 tunland á 1 lass,               9 3/4.
   No 10, af tufwigh och hård wall, 5 1/8 tunland á 1 lass,             5 1/8.
G. Een skogh engh kallas Häggen, af små starr-
   wall, 14 tunland á 2 lass,                                                        28.
                                                                                         _________
                                                                                              116 3/8,
   Hwar af blifwer frälsse hemmanetz andehl,,                                                    30 9/16.
H. 2:e grässhagar till frälsse gården af hård-
   wall, 4 1/2 tunland á 2 lass,                                                                              9.
J. Ibidem 2:ne beteeshagar.                                                            _____________
     Humblegård 100 stänger.                                                                20 3/32. 39 9/16.

   Wijdare denna byes lägenheeter finnes her till godt muhl-
   beten, fång skough och wedebrand af gran och tall. Den
   råågångh som kringh wärfwar des byes skough är
   medh littra K bemärkt. Åkren blifwer hwart
   annat åhr i träde.

_______________
1Fel för dels.
2Fel för effterföllier.