S6:2-3a(Rubrik:)
Geometrisk carta
öfwer
cronones ladugård Ulricksberg medh dez
tillhörige egor uthi åker, engh, siö sampt dagzwärckes torp, belägit
uthi Öhrebro häradh och Längebroo sochn.


       Explicatio notarum.                                       Tunlandh. lass.     Åker. Engh.
                                                                                                         tunland. lass.
A. Man och ladugårdz tompter.
B. Ena åhrs utssäde uthi nåra giärdet af leerjord,
   kan beräknas till huart 6:e korns ähringh,                    16.
   Ibidem linde wall af små star, 4 1/4 tunland á 2 lass,                 8 1/2.
C. Samma åhr uthi Månssa eller Skinnare giärde,
   No 1, af leer jordh, ähringh till huart 6:te korn,              9 1/16.
   No 2, af mull och sandhblandat jordh,
   kan beräknas till huart 5:te korns ähringh,                     7 1/8.
   Ibidem linde wall af små star, 2 1/2 tunland á 2 lass,                 5.
                                                                                 _______          32 3/16.
D. Andera åhrs utssäde uthi södra giärdet, no 3, af
   leer jordh, kan beräknas till huart 6:te korn,                 6 1/4.
   No 4, af mull och stenigh jordh, ähringh huart 5:t korn, 8 1/8.
   Ibidem linde wall, 1 3/8 tunland á 3 lass,                                  4 1/8.
E. Samma åhr uthi Wachtmästar giärdet, af suart
   mylla jordh, kan beräcknas till huart 5.te korn,             4 1/8.
   Ibidem linde wall, 1 tunland á 2 lass,                                       2.
                                                                                 _______          18 1/2.
   Åker höet 19 5/8 lass, huar af utföres halfdehlen
   för huart annat åhrs träde skull,                                                                    9 13/16.
F. Öster engen, no 5, af hård wall, 28 tunland á 2 lass,                                 56.
   No 6, af små star wall, 26 3/8 tunland á 3 lass,                                           79 1/8.
G. Wäster engen, no 7, af små star wall, 5 1/2 tunland á 2 lass,                     11.
   No 8, af hårdh wall, 5 1/8 tunland á 2 lass,                                                 10 1/4.
   No 9, ibidem någon upbrukat åker af leer jord,                                 1 1/2.
                                                                                          ___________________
                                                                               Transporteras.   52 3/16. 166 5/16.


                                                                               Transporten.      52 3/16. 166 3/16.
H. Söder engen neder åth siöen, no 10, af små
   star wall, 36 tunlandh á 2 lass,                                                                      72.
   No 11, af grof star wall, 63 tunlandh á 3 lass,                                             189.
J. 4 stycken bettes hagar af biörk och gran skoug.
   No 12, uthi söder engen ähr ett kiär duglig at rödia, 24 tunland  
   medh biörk och ahl skough.                                                    _________________
                                                                                                        52 3/16. 427 3/16.
   Dhe oskattlagde dagzwärkz torpare
   som under kungz ladugården Ulricksbärgh
   brukas.           Nämbligen.
K. Bygmästaretorps huustompt.
L. Upbrukat åker in alles af suart mylla jordh,                 1 5/8.
M. Engh af hård och stenig wall, 4 5/8 tunland á 1 1/2 lass,        6 15/16.
                                                                                   ___________ 1 5/8.      6 15/16.
N. Qwarntorps huusz tompt.
O. Upbrukat åker in alles af spicke leera jordh,
   kan beräknas till huart 4:de korns ähringh,                   2 1/4.
P. Engen af skarp hårdh wall, 7 1/2 tunland á 1 lass,                 7 1/2.
                                                                                ____________  2 1/4.      7 1/2.
Q. Bergh huus tompt.
R. Upbrukat åker in alles af spicke leera jordh,
   kan beräknas till huart 4:de korn korns ähringh,           1 1/2.
S. Engen af hård wall, 6 5/8 tunland á 1 lass,                            6 5/8.
                                                                                ___________    1 1/2.      6 5/8.
T. Fiskaretorps huus tompt.
W. Upbrukat åker in alles af såugh jordh, kan
   beräknas till huart 4:de korns ähringh,                         1 3/8.
X. Engen af skarp hårdh wall, 1 3/4 tunland á 2 lass,                3 1/2.
Y. En haga som kan bärias till,                                                2.
                                                                                ___________    1 3/8.      5 1/2.
                                                                                                     ________________
                                                                                Transport.        58 15/16. 453 3/4.


(Karttext:)
Lecke torp 1/4 frälsse.
Kiählare rösse af 5 stenar.
Lecke torp.
Leke torpetz engh.
Lindh.
Oduglig.
Gran tall och biörk sampt någon ungh timber skough medh sten-bunden mark.
Hårdh wall.
Quarn.
Hosta by skough och ut mark på denna sijdan.
Små star wall.
Lind.
Leer jordh.
Hårdh wall.
Lada.
Lada.
5 stena rösse emellan Hosta och Ulrikz Bärgh.
Gran skough.
Lind.
Ladugårdh.
Små star wall.
Leer jord.
Oduglig.
Mull och stenig jordh.
Lada.
Asspe baka.
Lind.
Biörk och gran skough.
Hårdh wall.
Gran skough.
Små star wall.
Kalkungh.
Swart mylla.
Ahl kiär duglig til rödia.
Mull och sandblandadt jordh.
Reddare rösse.
Gran och biörke baka.
Små star wall.
Lindh.
Prädike sten.
Lada.
Grof star wall.
Lada.
Skrädare torp.
Biörk skough.
Biörk och ahl skough, duglig att rödia.
Biörke baka.
Mörö egor på denna sijdan.
Grof starwall.
Hielmar lacus.


(Under skalan:)
Schala wlnarum.