S6:6-7(Beskrivning:)
Swinebron och Engetorp uthi Öhrebro härad och
Wintråsa sochn, 2:e fiärdedehls crono hemman hwilka herr Conrad Falkenbergh
bekommit af kounglig maijtt och cronan anno 1668, men sedermera ähr Swinbron
reducerat och indelt under infanteriet maioren på löön.

A. Swinbroons huusz tompt, 1/4 crono.                           Tunland. lass.    Åker. Engh.
B. Ena åhrs uthsäde uthi södra giärdet, no 1, af grundh moo                  tunland. lass.
   leera jordh, gifwer ähringh huart 4:de korn,                     1 3/8.
   No 2, af öhr och stenigh jordh, ähringh 3:de korn,           1 3/8.
   Ibidem linde wall, 1 3/8 tunlandh á 1 1/2 lass,                           2 1/16.
                                                                                     _______        2 3/4.
C. Andra åhrs uthsäde uthi nåra giärdet, no 3, af
   såugh jordh, gifwer ähringh till huart 4.de korn,               1 1/4.
   No 4, af leen och stenigh jordh till huart 5 korn,              3 3/4.
   Ibidem linde wall, 1 3/4 tunlandh á 2 lass,                                3 1/2.
                                                                                   ________        5.
   Åker höö 5 9/16 lass uthföres halfdehlen för huart
   annat åhrs träde skull,                                                                                   2 1/2.
D. Söder engen, no 5, af små star wall, 5 5/8 tunlandh á 2 lass,                       11 1/4.
   No 6, af hårdh wall, 2 1/2 tunlandh á 1 1/2 lass,                                              3 3/4.
E. Nårr engen , no 7, af små star, 1 3/4 tunlandh á 2 lass,                                  3 1/2.
   No 8, af hårdh wall, 2 3/8 tunlandh á 1 1/2 lass,                                              3 5/8.
F. Een betess haga för kalfwar.                                               _________________
                                                                                                           7 3/4.   24 5/8.
G. Engetorpz huusz tompt, 1/4.
H. Ena åhrs uthssäde uthi nårra giärdet af sandh jordh,
   kan berächnass till huart 3:de korn,                                3 3/4.
   Ibidem linde wall, 2 1/4 tunlandh á 1 1/2 lass,                           3 3/4.           
                                                                               _________          3 3/4.
J. Andra åhrss uthsäde uthi södra giärdet, no 9, af
   grundh leer jordh, ähringh till huart 5:t korn,                    2 7/8.
   No 10, af leen och stenigh jordh, ähringh 4:de korn,       1 3/8.
   Ibidem linde wall, 1/2 tunlandh á 1 1/2 lass,                                 3/4.
                                                                                  ___________   4 1/4.
   Åker höö 4 1/2 lass, uthföress halfdehlen för
   huart annat åhrs träde skull,                                                                           2 1/4.
K. Nårr engen, no 11, af små star wall, 6 1/8 tunlandh á 2 lass,                      12 1/4.
   No 12, af hårdh wall, 3 3/4 tunlandh á 1 1/2 lass,                                            5 5/8.
L. Sörr engen, no 13, af små star wall, 3 tunlandh á 1 1/2 lass,                          4 1/2.
   No 14, af hårdh wall, 3 1/2 tunlandh á 1 lass,                                                 3 1/2.
M. Tuänne bettes hagar.                                                             _______________
           Humble gårdh 60 stänger.                                                        8.       28 3/8.

Wijdare desse hemmans lägenheter finness här till nödtorttigt
muhlbete men knaft fånge skough och wedebrandh på sinne
små tegar som ähre betechnadt medh litter N, O, men på söder
enden ähr ingen wiss skildnadt emellan Kräcklinge och
Wintråssa sochnar, huilka 2:e fiärdedehlar ähro belägne
på Gränhammars bys uthmark.
Åker brucket ähr huart annat åhr i träde. Finnes
inga flere lägenheter desse hemman wijdare at exiolera.


(Karttext:)
Gränhamars egor
Sand jord.
Lindh.
Hård wall.
Små star wall.
Sand jord.
Grundh leer jord.
Lind.
Lindh.
Sandh jordh.
Linde wall.
Len och stenigh jordh.
Betess haga.
Hårdh wall.
Knecht stugu.
Ahl skough.
Små star wall.
Backe stugu.
Betess haga.
Små star wall.
Backe.
Hård wall.
Gran backe.
Örebro härad och Nyble egor.
Linda.
Knecht stugu.
Leen jord.
Såugh jordh.
Leen och stenigh jord.
Ahl skough.
Små star wall.
Bake stugu.
Granhamars egor.
Lindh.
Len och stenig jordh.
Hård wall.
Bettes haga.
Enbuskar och någon gran skough.
Enbuskar och någon gran skough.
Brötorpz egor.
Linde wall.
Öhr och stenig jord.
Grund moo lera jordh.
Hardemoo härad och Kräcklinge sochen.
Folckewij egor.


Aftaget anno 1694
af
G. Toring.


(Under skalan:)
Schala wlnarum.