S6:10-1(Beskrivning:)
Klåkare engen uthi Öhrebro härad och
Hosta sochn, 1/4 skatte hemman, såszom skattmästaren herr Seved
Bååt hafwer bekommit af kounglig maijtt och cronan anno 1647, men
sedermehra reducerat och indehlt till augument.

Litter A. Hemmanetz huusz tompt.                                           Åker. Engh.
Litter B. Ena åhrs uthssäde uthi södra giärdet, no 1, af          tunland. lass.
   grundh leer jordh, gifwer ähringh till 4:de korn,     3 1/2.
   No 2, af öhr, såugh och stenigh jordh, kan be-
   rächnass till hwart 3:de korns ähringh,                  1 1/4.
   No 3, af spicke lera och såugh achtigh jordh, kan
   berächnass till huart 4:de korns ähringh,               1 1/4.
   No 4, af såugh jordh, ähringh 4:de korn,                 7/8.
   Ibidem linde wall, 3/4 tunlandh á 1 1/2 lass,                   1 1/8.
                                                                      ________       6 7/8.
Litter C. Andra åhrs uthszäde uthi nårra giärdet,
   No 5, af grundh leer jordh, ähringh 4:d korn,       5.
   No 6, af spicke leera och såugh achtigh jordh, kan
   berächnass till huart 4:e korns ähringh,                1.
   No 7, af spicke leera jordh, ähringh 4:d korn,      1 1/4.
   No 8, af högländ grundh lerblandat jordh, kan
   berächnass till huart 3:e korns ähringh,                   1/2.
   Ibidem linde wall, 1/2 tunlandh á 1 1/2 lass,                      3/4.
                                                                   _____________7 3/4.
   Åker höö 1 7/8 lass, uthföres halfdehlen för                  1 7/8.
   huart annat åhrs träde skull,                                                           15/16.
Litter D. Engen, no 9, af sidländigh hårdh wall, 6 7/8 tunlandh
   á 2 lass,                                                                                    13 3/4.
   No 10, af skarp hårdh wall, 9 tunlandh á 1 lass,                          9.
Litter E. Dito een engh, no 11, af hårdh och fnugg wall, upiord till
   åker, 2 tunlandh á 1 lass,                                                            2.
   No 12, af fnuggh wall, 2 1/4 tunlandh á 1 lass,                             2 1/4.
   No 13, af hårdh wall, 3/8 tunlandh á 1 1/2 lass,                                9/16.
Litter F. Een liten engh af giärdet stängdt, hårdh wall 1 tunlandh á 2 lass,
G. Een betess haga för kalfwar.                                 _______________
                                                                                        14 5/8. 30 1/2.

Widare detta hemmans lägenheeter finnes här till nödtorftigt
muhlbete sampt fånge skough och wedebrandh. Åboerne uppå bemälte
hemman berätta att wara afrössade uppå Hosta by uthmark som och
till sees kan på nårra sijdan som ähr igenfundne tuänne odisputerlige
5 stena rössor, no 14 o 15 uthwijsa, men the öfrige röszorne finnes intet
igen och för menes wara förskiöflade och bårt kastade. Åker
brucket ähr huart annat åhr i träde.


(Karttext:)
Hård wall.
Spicke lera jordh.
Spike lera och såugh achtig jord.
Grundh leer jordh.
Lindh.
Hårdh och fnugg wall.
Fnugh wall.
Högländ.
Sten backa.
Grundh leer jordh.
Spicke lera och såugh achtig jordh.
Grundh leer jordh.
Kalk ung.
Skarp hård wall.
Lindh.
Öhr, såugh och stenig jord.
Lindh.
Gran och biörke skough.
Uthmark.
Gran baka.
Hosta by skough och uthmark på denna sijdan.
Gran baka.
Sidländigh hård wall.
Slättans engh och åker giärden.


Afsatt anno 1695
af
G. Toring.


(Under skalan:)
Schala wlnarum.