S6:17-20a(Beskrivning:)
Förlunda uthi Öhrebro härad och
Hofsta sochn, 2 1/2 hemman, hwar af herr Carl Bonde
1 stadge hemman till kounglig maijtt och cronan updragit,
byssens örtahl, nämbligen.
   Södra gården, 1 helt,                          20.
   Mellan gården, 1/2,                             12.
   Nårra gården, 1 helt stadge hemman,  22.
                                                     _________
                                                            54 örtugland.

A. Byszens huusz tompter.                                                                Åker. Engh.
B. Ena åhrs uthsäde uthi 2:e giärden, no 1, af leer jordh                   tunland. lass.
   kan beräcknas till huart 6:te korns ähringh,                   20.
   No 2, af sandblandat jordh, ähringh till huart 5:te korn, 11.
   Ibidem linde wall, 1 3/4 tunlandh á 2 lass,                            3 1/2.
                                                                                ______
                                                                                      31.
   Huar af ähr stadge hemmanetz andehl,                                         12 1/2.
C. Andra åhrs uthsäde uthi östra giärdet af grundh
   leer jordh, ähringh till huart 5:t korn,                             26.
   Ibidem linde wall, 4 3/4 tunlandh á 2 lass,                            9 1/2.
                                                                                 __________
                                                                                     26.  9 1/2.
   Huar af ähr stadge hemmanetz andehl,                                           9 1/2.
   Åker höö 13 lass, uthföres halfdehlen för trädet skull,         6 1/2.
D. Wäster engen af tufuigh hård wall, 31 1/2 tunland á 2 lass, 63.
E. Engen östr om landzwägen af dye och små star wall,
   29 tunlandh á 2 lass,                                                       58.
                                                                                 _________
                                                                                       127 1/2.
   Huar af ähr stadge hemmanetz andehl,                                                   51 1/2.
F. En beteshaga till hella byen af gran skough och                     _____________
   stenigh marck.                                                                            22.     51 1/2.

   Wijdare denne byes lägenheter finnes här till
   medelmåtigt muhlbete sampt fångeskough och wede-
   brandh af samsiöt marck medh Yffta bye. Den rå-
   gångh som kringh wärfwer dess uthmarck ärh beteckiadt
   medh litter N. Åker bruckas wart annat åhr i träde.