S6:26-7a(Beskrivning:)
Gryt uthi Öhrebro härad och Hosta sochn, fyra
hella skatte hemman, huar af tuänne halfua hemman som skattmästrinan
fru Anna Christina Pärsdotter afstådt till kounglig maijtt och cronan.
Bijssens1 öhrtahl, nämbligen.
   Södra gården, 1 helt skatte,                                              24.
   Näst sörra gården, 1 skatte,                                              22.
   Larss Olofz gårdh, 1/2 skatte som skattmästerinan afstådt, 12.
   Päder Olofz gårdh, 1 skatte,                                             23.
   Nårra gården, 1/2 skatte som bemälte fru afstådt,              15.                          
                                                                                __________
                                                                                96 örtuglandh.

A. Byszens huusz tompter.                                                              Åker. Eng.  Åker.  Engh.
B. Enna åhrss uthssäde uthi södra giärdet af                                 tunland.       tunland.  lass.
   leer jordh, kan beräknass till huart 6:te korn,            30 1/2.
C. Samma åhr ett giärde, no 1, af leer jordh,               14 7/8.
   No 2 af höghländh öhr och stenigh jordh til 5:te korn, 4 1/2.
                                                                             ________
                                                                                  49 1/2.
   Huar af ähr Larss Olofz gårdz andehl,                                           6 3/8.
   Sammaledes till nårra gårdens andehl,                                                          7 7/8.
D. Andra åhrss uthssäde uthi wästra giärdet
   af leer jordh, kan beräcknas till huart 6:te korn,        12 1/8.
   Ibidem linde wall, 5/8 tunlandh á 1 1/2 lass,                             15/16.
E. Samma åhr uthi nårr giärdet, no 3, af
   grundh leer jordh, till huart 5:te korns ähringh,          26 1/2.
   No 4, af spike leera jordh, gifwer 4.de korns ähringh, 13 3/8.
   Ibidem linde wall, 4 1/4 tunlandh á 1 1/2 lass,                           6 3/8.
                                                                           _________
                                                                                  52.
   Huar af ähr Larss Olofz gårdz andehl,                                            6 5/8.
   Sammaledess till nårra gårdens andehl,                                                            8 1/8.
   Åker hööet 7 lass, uthföres halfdehlen för träde,                      3 1/2.
F. Nårr engen af hårdh wall, 13 tunlandh á 1 1/2 lass,               19 1/2.
   huilken eng ähr mycket förskämbd af brukzluten.
F. Söder engen, no 5, af hårdh wall, 23 3/4 tunland á 1 1/2 lass, 35 5/8.
   No 6, af små star wall, 11 3/8 tunlandh á 2 lass,                     22 3/4.
                                                                                        _________
                                                                                               81.
   Huar af ähr Lars Olof gårdz andehl,                                                    10 1/4.
   Samma ledes ähr nårra gårdens andehl,                                                                    12 3/4.
G. Tuänne små enge hagar af hårdh wall, 3 7/8 tunland
   á 1 1/2 lass, giärdet 13/16 lass, huar af tillkommer bemält hemans andehl, 2 3/16.            3 5/8.
     Humble gårdh till huart hemman 60 stänger.                     _______________________
                                                                                                       13.   13 3/16. 16.  16 3/8.

   Wijdare denna byess lägenheter finnes här till
   knaft muhlbete sampt fånge skough och wedebrand.
   Dhen rågångh som kringh wärfuer dess uthmark
   ähr medh litter J bemärt, finnes een kalkungh
   till huart hemman. Åker bruket ähr huart
   annat åhr i träde.______________
1Fel för byssens.