S6:30-1(Beskrivning:)
Öfwer och Neder Kårsta uthi Örebro härad
och Hofsta sochn, 3 1/2 skatte hemman huar af ett helt skatte som
skattmästerinan fruu Anna Christina Pärss dotter af stått till cronan, hemanens
öhrtahl, nämbligen.

   Når gården, 1 helt skatte,                                                       38.
   Näst nåra gården, 1 helt skatte såssom skattmästerinan afståt, 21.
   Olof Erssons gårdh, 1 helt skatte,                                           22.
   Södra gården, 1/2 skatte,                                                        15.
                                                                                 _____________
                                                                                    96 örtugland.

Litter A. Öfwer och Neder Kårsta huusz tompter.            Tunland. Lass.     Åker. Engh.
B. Ena åhrs uthssäde uthi södra giärdet, no 1, af spicke leera jordh,           tunland. lass.
   kan beräknas till huart 4:de korns ähringh,                       30.
   Ibidem hafra jordh,                                                           3 1/2.
   No 2, af leer jordh, ähringh till huart 6:te korn,                 31 7/8.
   Ibidem linde wall, 6 tunland á 1 1/2 lass,                                       9.
                                                                                   ________       
                                                                                         65 3/8.
   Huar af ähr detta hemmans andehl,                                                        14 5/16.
C. Andra åhrs uthssäde uthi nåra giärdet, no 3, af leer jord, 41 1/2.
   No 4, af spicke leera jordh, ähringh till huart 4:de korn,    23.
   Ibidem linde wall, 8 1/4 tunland á 1 1/2 lass,                                 12 1/2.
                                                                                       ___________
                                                                                          64 1/2. 21 1/2.
   Huar af till kommer detta hemans andehl,                                               14 1/8.
   Aker1 höö 21 1/2 lass, uthföres halfdehlen för wart annat
   åhrs träde skull,                                                                          10 3/4.
D. Når engen, no 5, af hårdh wall, 11 1/2 tunlandh á 1 1/2 lass,        17 1/8.
   No 6, af små star wall som suafwelbrukz luten mycket
   förderfwar wallen, 15 3/4 tunland á 1 1/2 lass,                               23 5/8.
E. Östr engen af hårdh wall, 4 3/4 tunland á 2 lass,                            9 1/2.
F. Ny ängen, no 7, af små star wall, 10 tunland á 2 lass,                 20.
   No 8, dito hårdh wall, 9 3/4 tunland á 1 1/2 lass,                           14.
G. Siö engen, no 9, af små star och sånch2 wall, 16 1/2 tunland á 2 lass, 33.
   No 10, ibidem af röö dye wall, 13 3/4 tunland á 1 1/2 lass,            20 5/8.
                                                                                           ___________
                                                                                                   148 5/8.
   Huar af ähr detta hemmans andehl,                                                                    32 1/2.
                                                                                                          ____________
                                                                                                               28 7/16. 32 1/2.
H. Den in hägnade skough och uthmark som till ofwan bemält
   hemman ähr, består af små gran och tall skough.
        Humble gårdh 100 stänger.

   Wijdare desse hemmans lägenheeter finnes här till knaft muhlbete
   sampt fånge skough och wedebrandh. Fiske uthi siön Lången medh skått nätt och
   liustrande om wåren. Åkerbruket ähr huart annat åhr i träde.


(Karttext:)
Lången lacus.
Gåtter Sätters egor på denna sijdan.
Öön som under Örebro slått brukas.
Små tall skough.
Präste gårdz eng.
Aby3 egor.
Linde wall.
Små star wall.
Gran baka.
Hårdh wall.
Stenigh och oländigh mark.
Baka.
Dijke.
Mosse.
Små star och sanch wall.
Små star wall.
Leer jordh.
Lind.
Oduglig.
Leer jordh.
Tåmpt.
Små gran skough.
Lindh.
Oduglig måsse.
Små gran och tall skough.
Leer jordh.
Leer jordh.
Röö dye wall.
Lind.
Leer jordh.
Lindh wall.
Ättinge 1/4.
Tall skough.
Spicke leera jordh.
Ättinge egor.
Tall skough.
Kumbla egor på denna sijdan.
Gryttz egor.
Oduglig.
Yxsta egor.


Afsatt anno 1694
af
G. Toring.


(Under skalan:)
Schala wlnarum.


_______________
1Fel för åker.
2Fel för sanch.
3Fel för Åby.