S6:33(Beskrivning:)
Näfwesta uthi Örebro härad och
Axebärgz soch, 4 1/4 hemman som innehålla 120 örtugland,
huar af 1/4 hemman såssom herr Jacob Flemingh af-
stådt till kounglig maijtt och cronan.

Litter A. Bysens huusz tompter.                                                                   Åker. Engh.
   No 1, fierdedehlz hemmanet som innehåller 10 örtuglandh,                   tunland. lass.
B. Ena åhrs uthsäde uthi 2:e giärden af såugh och leer jordh,
   kan beräcknas till huart 6:t korns ähringh,                               34.
   Ibidem linde wall, 20 tunlandh á 1 lass,                                          20.
   Hwar af blifwer fiärdedehlens andehl,                                                        2 7/8.
C. Andra åhrs uthsäde i 2:e giärden, af grundh leer jordh 45 tunlandh.
   hwar af blifwer fiärdedehlens andehl,                                                         3 3/4.
D. Storengen neder widh siön af små star wall, 24 tunland
   á 1 1/2 lass,                                                                                    36.
E. En liten engh in uthi giärdet af sanch wall, 2 tunland á 2 lass,            4.
F. Een liten engh når om östra giärdet af små star, 6 tunland á 2 lass, 12.
G. Kijhl engen af små star wall, 12 1/4 tunland á 2 lass,                       24 1/2.
H. Eene myran som består af måsse och små star wall,
   76 tunlandh á 2 lass,                                                                     152.
                                                                                              __________
                                                                                                       248 1/2.
   Hwar af blifwer 1/4 dehlens andehl,                                                                    20 5/8.
                                                                                                      ______________
                                                                                                                   6 5/8. 20 5/8.

   Wijdare denna byes lägenheter finnes här till
   godt muhlbete sampt fånge skough och wedebrand
   af gran och tall skough uppå hwilka bys egor 6/4
   skattlagde torp ähro upbygde. Åker brucket
    ähr hwart annat åhrs
      träde.
   Skoug och uthmarken ähr icke ifrån angräntzande
   hemman åhtskildh och derföre icke aftagen.


(Karttext övre högra kartbild:)
Dylta egor.
En backa.
Mås och små star wall.
Gran baka.
Löfåsens egor.
Eene baka oduglig.
Öens egor.


(Karttext:)
Små star wall.
Långby egor.
Grintorpetz egor.
Små star wall.
Stenigh och oduglig mark.
Grundh leer jord.
Grund leer jord.
Huusz tompter.
Leer jord.
Grund leer jord.
Lången lacus.
Såugh och leer jordh.
Såugh och leer jord.
Små star wall.
Linde wall.
Små star wall.
Sten backa.
Gran och ene skough olendigh.
Skough och utmarck.
Lind wall.
Lind.
Lind wall.
Nohlkiärs egor.
Lången lacus.


Afsatt anno 1695
af
G. Toring.


(Under skalan:)
Schala wlnarum.