S6:36-7(Beskrivning:)
Röbraket uthi Öhrebro härad
och Axebergz sochn, 1/4 hemman hwilket herr Jacob Flemingh
hafuer updragit till kounglig maijtt och cronan,
af giärdat uppå Näfwesta by egor.

Litter A. Hemmanetz huusz tompt.                                       Åker. Engh.
B. Ena åhrs uthsäde af såugh och sandblandat                  tunland. lass.
   jordh, gifwer ähringh till huart 4:de korn,      4 3/4.
   Ibidem linde wall, 1 1/2 tunlandh á 1 lass,              1 1/2.
C. Samma åhr een åker täppa,                           3/4.
   Ibidem linde wall, 3 tunlandh á 1 1/2 lass,              4 1/2.
                                                                          ______ 5 1/2.
D. Andra åhrs uthsäde af såugh och
   sandblandat jordh, ähringh till 4:de korn,                      3 2/4.
   Ibdem1 linde wall, 2 1/4 tunlandh á 2 lass,             4 1/2.
   Åker hööet 10 1/2 lass, uthföres halfdehlen för
   huart annat åhrs träde skull,                                                     5 1/4.
E. Engen som består af små star
   måsse och tufuigh wall, 32 tunlandh á 1 1/2 lass,                     48.
F. Tuänne stycken små betes hagar af
   biörcke skough och stenigh marck.                _________________
    Humble gårdh 100 stänger.                                         9 1/4.  53 1/4.

   Wijdare detta hemmans lägenheter
   finnes här till muhlbete sampt fånge
   skough och wedebrandh på Näfwesta by
   egor. Åker brucket ähr huart annat
     åhrs träde.


(Karttext:)
Axebergz hammars egor.
Biörck och ahl skough.
Små star måsse och tufuigh wall.
Biörk skough.
Lind.
Såug och sandblandat jord.
Skough och utmarck.
Lind wall.
Betes haga.
Lind.
Lind wall.
Askare bo egor på denne sijdan.


Afsatt anno 1695
af
G. Toring.


(Under skalan:)
Schala wlnarum.


____________
1Fel för ibidem.