S6:39b(Beskrivning:)
Backa uthi Örebro härad och Kijhl
sochn 1/2 hemman, som skattmästerinan fruu Anna Christina
Pärs doter af stådt till cronan. Huilket hemman ähr upbygdt på Röklinge egor.

Litter A. Hemmanetz huusz tompt.                                    Åker. Engh.
B. Ena åhrs uthssäde uthi nåra giärdet af spicke            tunlandh. lass.
   leera jordh, kan beräknas till huart 5:t
   korns ahringh1,                                                             8.
   Ibidem linde wall, 2 1/2 tunland á 1 lass,           2 1/2.
C. Andra åhrs uthssäde uthi södra giärdet af
   spicke leera jordh, kan beräcknas till huart
   5:te korns ähringh,                                                        8 3/4.
   Ibidem linde wall, 3 tunland á 1 lass,               3.
                                                                     _______
                                                                         5 1/2.
   Åker höö 5 1/2 lass, huar af uthföres halfdehlen
   för huart annat åhrs träde skull,                                                  2 3/4.
D. Söder engen, no 1, af hårdh wall, 10 1/4 tunland
   á 2 lass,                                                                                  20 1/2.
   No 2, af små star wall, 3 3/4 tunland á 2 lass,                             7 1/2.
E. Eeen engh af giärdet ifrån stängdt, af hårdh wall
   2 1/2 tunlandh á 1 1/2 lass,                                                         3 3/4.
F. Een liten betes haga för kalfwar.                           ________________
      Humble gårdh 200 stänger.                                      16 3/4.  34 1/2.

   Wijdare detta hemmans lägenheter finnes
   här till godt muhlbete sampt fånge,
   wedebrandh och timber skough. Den rågångh
   som kringh wärfwer dess utmark ähr betecknat
   medh litter G. Åker bruket ähr huart
   annat åhr i träde.


_______________
1Fel för ähringh.