S6:40-1(Beskrivning:)
Rånsta uthi Örebro härad och Kijhl
sochen, 3:e skatte hemman som skattmästerinan fruu
Anna Christina Päders doter af stådt till cronan. Hemanen bestå
af lijcka storleck till egorna.

Liter A. Bysens huusz tompter.                                                           Åker. Engh.
B. Ena åhrs uthssäde uthi 2:e giärden, no 1, af leer                           tunland. lass.
   jordh, kan beräknas till huart 6:te korns ähringh,         11 3/4.
   No 2, af leerblandat jordh, huart 6:te korns ähringh,     6 3/8.
   No 3, af spicke leera jordh, ähringh till huart 5:t korn,   9 1/8.
   No 4, nyligen upbrukat hafwer jordh,                           2 1/8.
   Ibidem linde wall, 1 1/2 tunlandh á 1 1/2 lass,                           2 1/4.
                                                                              _________
                                                                                    29 3/8.
   Huar af ähr södra gårdens andehl,                                                   9 3/4.
C. Andera åhrs uthssäde, no 5, af leer jordh,                 23 3/4.
   No 6, af spicke leera jordh,                                          3 7/8.
   No 7, Nyss upkiordh hafwer jordh,                              2 1/2.
                                                                              __________
                                                                                    30 1/8.
   Huar af ähr södra gårdens andehl,                                                 10 1/32.
D. Engen no 8, widh siön af små star wall, 18 1/4 tunland á 1 1/2 lass, 27 7/8.
   No 9, af fnugg wall, 22 1/8 tunland á 1 lass,                          22 1/8.
   No 10, dito af hårdh wall medh små biörke buskar 19 3/4 tunland,
   kan ey mer ähn halfdelen blifua utfördt, 9 7/8 tunland á 1 lass, 9 7/8.
E. Een skougz engh inhägnadt af utmarken, kallas stor
   kiäret af små star wall, 14 1/4 tunland á 1 1/2 lass,                 21 3/8.
F. Dito ett kiär nyligare inhägnadt af utmarken.
   No 11, af röö dye wall, 12 1/2 tunland á 1 lass,                    12 1/2.
   No 12, dito en dehl af små star wall, 10 tunland
   á 1 1/2 lass,                                                                          15.
H. Een litten bettes haga till byen.                                   ____________
                                                                                            111.
   Huar af ähr södra gårdens andehl,                                                                  37.
G. Een gräs haga till södra gården af röö
   dye wall, 8 tunland á 1 lass,                                                                             8.

Wijdare desse hemmans lägenheter finnes här till godt
muhlbete sampt fånge skough och wedebrandh. Fiske uthi
Tijslingen om wårtiden medh  liustrande. Den rågangh1 som
kringh wärfwer des skough ähr medh litter J bemärt. Åker             _____________
bruket ähr huart annat åhr i träde.                                                       19 31/32.  45.


(Kartext:)
Hälleby egor på denna sijdan.
Tall.
Leer jord.
Spicke lera.
Kiär mark.
Små star wall.
Pårs måssen.
Små star wall.
Leer blandat jord.
Spicke leera.
Ungh tall skough.
Når gård.
Tall och gran sampt liungh och stenigh mark.
Lindh.
Lindh wall.
Leer jord.
Nys upkiörd.
Når gårdens haga.
Päninge sten.
Spicke leera.
Leer jordh.
Röö dye wall.
Fnug wall.
Biörke skoug.
Rösse.
Tyslingen lacus.
Hårdh wall.
Hättinge egor på denna sijdan.
Små star wall.
Wete.
Ekers by egor på denna sijdan.
Rösse.


Afsatt anno 1695
af
Gabriel Toring.


(Under skalan:)
Schala wlnarum.


_____________
1Fel för rågångh.