S6:44-5b(Beskrivning:)
Sörby som kallas Broby, des huustompt. No 19.

Litter.                                                                                                Åker.  eng.
B. Ena åhrs uhtssäde uti norra giärdet, no 1, af spike                       tunland.  lass.
   leera jordh, ähring till hwart 4:de korn,                    16 1/3.
   No 2, af leer jordh, ähring till hwart 6:te korn,         24 3/4.
                                                                          __________
                                                                                40 7/8.
   Hwar af ähr detta hemmanetz andehl,                                             5 1/4.
C. Andra åhrs utssäde i södra giärdet, no 3, af
   spike leera jordh, ähring till hwart 4:de korn,            6 3/8.
   No 4, af leer jordh, ähring till hwart 6:te korn,        29.
                                                                          __________
                                                                               35 3/8.
   Hwar af ähr detta hemmanetz andehl,                                             4 1/2.
D. Engen wäster om giärdet, no 5, af små star wall,
   2 3/4 tunland á 2 lass,                                                        5 1/2.
   No 6, af hård wall, 2 1/2 tunland á 1 1/2 lass,                      3 3/4.
   Dito 4 stycken engetegar som ifrån detta
   hemman till Prästgården komne ähro, af 1/2 tunland .
E. Söder engen, no 7, af hård wall, 10 3/8 tunland á 2 lass, 20 3/4.
   No 8, af fnugg och hård wall, 12 1/8 tunland á 1 lass,       12 1/8.
   No 9, af små star wall, 46 tunland á 2 lass,                      92.
   No 10, af hård wall, 11 1/2 tunland á 1 1/2 lass,                17 1/4.
F. Nårr engen, no 11, af hård wall, 4 tunland á 2 1/2 lass,    10.
   No 12, af små star wall, 16 7/8 tunland á 2 lass,               33 3/4.
   No 13, af fnugg wall, 14 1/2 tunland á 1 lass,                    14 1/2.
G. Öster engen af små star wall, 5 tunland á 2 lass,             10.
                                                                                  __________
                                                                                        219 5/8.
   Hwar af ähr detta hemmanetz andehl,                                                       28 1/8.
H. En betes haga till hela byen.                                               _______________
                                                                                                        9 3/4.  28 1/8.


Litter.                                                                                             Åker.  Eng.
J. Frötårps huuståmpt.                                                                 tunland.  lass.
K. Ena åhrs uhtssäde uti wästra giärdet, no 14, af leer
   blandat jordh, gifwer ähring till hwart 6:te korn,                  6 1/8.
   No 15, af såug jordh, ähring till hwart 4:de korn,                4 1/2.
                                                                                      ________ 10 5/8.
L. Andra åhrs uthssäde uthi nårra giärdet af leer
   blandat jordh, kan beräcknas till hwart 6:te korn,               7.
M. Samma åhr uti östra giärdet af sand jordh, kan
   beräcknas till hwart 4:de korns ähring,                               3 1/8.
   Ibidem lindewall, 2 1/2 tunland á 1 1/2 lass,              3 3/4.
                                                                                       _______  10 1/8.
   Åkerhöö 3 3/4 lass uhtföres halfdehlen för trädet skull,                                1 7/8.
N. Engen, no 16, af små star wall, 3 3/8 tunland á 2 lass,                               6 3/4,
   No 17, af hård wall, 16 3/8 tunland á 2 lass,                                            32 3/4.
   No 18, af wijtt måsse och dye wall, 8 3/8 tunland á 1 lass,                         8 3/8.
O. En liten betes haga för kalfwar.                                   __________________
                                                                                                       20 3/4  51 5/8.

   Wijdare desse hemmans lägenheter finnes
   här till godt muhlbete, fånge skoug och wede-
   brandh. Den råskildnat som kringwärfwer
   des skoug och uthmark ähr med litter P be-
   tecknadt. Åker bruket ähr hwart annat åhr
   i träde.