S6:48-9a(Beskrivning:)
Wllewij uthi Örebro härad
och Kijhl sochn, 3 1/2 skatte och 1/2 crono hemman, hwar
af 3:ne skatte och 1/2 crono som skattmästerinan fruu Anna Christina
Pärss dotter afstått till cronan, byssens öhrtahl och desse
hemman hafwa sine eenskijlte giärden till huar gårdh.
   Når gården, tuänne halfwa skatte hemman,                   36.
   Pär Larss gårdh, 1 helt skatte,                                      24.
   Fruu Ingri Boijz gårdh medh een miåge tompt, 1 skate, 24.
   Pär Nilsson gårdh, 1/2 crono,                                       15.
   Kulby södra gården, 1/2 skatte,                                    18.
                                                                            _________
                                                                                    117 örtuglandh.

Litter. A. Bysens huusz tompter.                                              Åker.  Engh.
B. Ena åhrs uthssäde af spicke lera jordh,
   kan beräcknas till huart 5:t korns ähring,                              14 7/8.
C. Andra åhrs uthssäde, no 2, af spicke leera
   jordh, kan beräcknas till huart 5:te korns ähring, 10 1/4}
   No 3, af flåt leera jordh, ähringh till huart 4:d korn, 7,  }      17 1/4.
   Ibidem linde wall, 2 3/4 tunland á 1 lass,                                           2 3/4.
D. Engen består af hårdh wall, 26 3/4 tunland á 2 lass,
   giör 53 1/2 lass, huar af till kommer detta hemman,                          26 3/4.
E. 4 stycken enge hagar, no 4, en haga af hårdh wall,
   8 3/4 tunland á 1 lass,                                                                      8 3/4.
   No 5, noch tuänne hagar af fnuggwall och hårdh, 9 1/4
   tunland á 1 lass,                                                                              9 1/4.
   No 6, een liten haga nederför giärdet af hårdh
   wall, 4 1/4 tunland á 1 1/2 lass,                                                         6 3/8.
F. Een litten betes haga.                                                   ______________
      Humble gårdh 200 stänger.                                             32 1/8. 43 7/8.