S6:48-9b(Beskrivning:)
   No 7, Pär Larsons gård, 1 helt skatte.
G. Ena åhrs uthssäde uthi öster giärdet, no 8, af
   spicke leera jordh, ähringh till huart 5:te korn,      4 1/4 }
   No 9, af flåt leera jordh, ähringh huart 4:de korn, 6 3/4 }        11.
   Ibidem linde wall, 2 3/4 tunland á 1 1/2 lass,                  4 1/8.
H. Andra åhrs uthssäde i wästra giärdet
   af spicke lerra jordh, ähringh till huart 5:te korn,                     10 1/2.
   Ibidem linde wall, 1 1/2 tunland á 1 1/2 lass,                  2 1/4.
                                                                               _______
                                                                                     6 3/8.
   Åker hööet 6 3/8 lass, uthföres halfdelen
   för huart annat åhrs träde skull,                                                          3 3/16.
D. Engen består af hårdh wall, 26 3/4 tunland á 2 lass,
   giör 53 1/2 lass, huar af till komne detta hemman,                              11 1/6.
J. 4 stycken enge hagar, no 10, een haga af
   små star wall, 6 tunland á 1 1/2 lass,                                                   9.
   No 11, 2:ne stycken hagar af fnug wall,             11 7/8.
   tunland á 1 lass,                                                                              11 7/8.
   No 12, een liten haga af hård wall, 3 3/4
   tunland á 1 1/2 lass,                                                                           5 5/8.
                                                                                     _______________
                                                                                               21 1/2. 40 13/16.

  No 13. Fruu Ingrij Boijz gårdh
   medh een miåge tompt.
K. Ena åhrs uthssäde i öster giärdet af spicke
   leera jordh, ähringh till huart 5:te korn,                                  10.
   Ibidem linde wall, 3 3/4 tunland á 1 lass,                                             3 3/4.
L. Andra åhrs uthssäde i wästra giärdet.
   No 14, af flått leera jordh, ähringh 4:de korn,      3. }
   No 15, af spicke leera jordh,                              9. }           12.
D. Engen består af hårdh wall, 26 3/4 tunland á 2 lass,
   giör 53 1/2 lass, ähr detta hemmans andehl,                                      11 1/6.
                                                                                           _____________
                                                          Transporteras,              22.      14 5/6.


                                                                                              Åker.  Engh.
                                                                                          tunland.  lass.
                                                             Transport,                 22.      14 5/6.
M. 3:e stycken engie hagar, no 16, een haga af
   fnug wall, 5 tunlandh á 1 lass,                                                           5.
   No 17, noch 2:e hagar af hårdh wall, 9 3/8 tunland
   á 1 1/2 lass,                                                                                     14 1/16.
                                                                                        _______________
                                                                                             22.       33 15/16.

   No 18, Pär Nilszons gård, 1/2 crono.
N. Ena åhrs uthssäde i östra giärdet af spicke
   leera jordh, ähringh till huart 5:te korn,                                  8 3/4.
   Ibidem linde wall, 2 5/8 tunland á 1 lass, giör,          2 5/8.
O. Andra åhrs uthssäde i wästra giärdet af spicke
   leera jordh, ähringh till huart 5:te korn,                                  6 3/4.
   Ibidem linde wall, 3/8 tunland á 1 1/2 lass,                  9/16.
                                                                              ______
                                                                                3 3/16.
   Åker höö 3 3/16 lass, uthföres halfdehlen för
   huart annat åhrs träde skull,                                                             1 19/32.
D. Engen består af hårdh wall, 26 3/4 tunland á 2 lass,
   ähr 53 1/2 lass till kommer detta hemmans andehl,                            6.
P. 3 stycken skougz hagar, no 19, een  haga neder
   för giärdet af hårdh wall, 4 1/8 tunland á 1 1/2 lass,                           6 3/16.
   No 20, een haga af hårdwall, 4 3/4 tunland á 1 lass,                         4 3/4.
   No 21, een haga af fnug wall, 1 5/8 tunland á 1 lass,                         1 5/8.
Q. Een liten betes haga för kalfwar.                                 ________________
                                                                                            15 1/2. 20 5/32.