S6:48-9c(Beskrivning:)
   No 22, Kulby södra gården, 1/2 skatte.
                                                                                                  Åker.  Eng.
R. Ena åhrs uthssäde uthi östra giardet, no 23, spicke              tunland.  lass.
   leera jordh, ähringh till huart 5:te korn,                6 3/8.}
   No 24, af flått leera, ähringh huart 4:e                 2 1/8.}          8 1/2.
   Ibidem linde wall, 1 5/8 tunland á 1 lass,                       1 5/8.
S. Andra åhrs uthssäde i wästra giärdet af spicke
   leera jordh, ähringh till huart 5:t korn,                                      9.
   Ibidem linde wall, 6 3/4 tunlandh á 1 lass,                     6 3/4.
   Åker höö 8 3/8 lass, uthföres halfdehlen för
   huart annat åhrs träde skull,                                                                4 <  >
D. Engen som består af hårdh wall, 26 3/4 tunlandh
   á 2 lass, giör 53 1/2 lass, huar af till kommer
   detta hemmans andehl,                                                                       8 <  >
T. 5 stycken skougz hagar, no 25, een haga
   af små star wall, 2 1/2 tunlandh á 1 1/2 lass,                                         3 <  >
   No 26, een haga af fnugh wall, 8 tunland á 1 lass,                              8 <  >
   No 28, item een haga af hårdh wall, 3 1/8 tunland á 1 1/2 lass,             4 <  >
   No 29, den öster hagen af fnug wall, 6 5/8 tunland á 1 lass,                 6 5/8.
U. Een liten kalfwa haga.                                                 ________________
                                                                                              17 1/2.  38.

   Wijdar desse hemmans lägenheter finnes här till
   godt muhlbete sampt fånge skough och wedebrand. Den
   general rågangh1 som kringh wärfwer Wllewij uthmarck effter
   anno 1682 åhrs uthäradz syne domb, sträcker sigh wäster utt
   emot Blacksta, Tomesboda och Skougens egor, jämbwäll den   
   skildnadt Wllawijboerne medh Algutztorp ähr förlickte om, hwilken
   råskildnadt ähr medh litter X bemärt, men Klåkare hyttan pretenderar
   att litter Y skall wara häradz skildnadt emelan Bärgzlagen och landet.


________________
1Fel för rågångh.