S6:52-3(Beskrivning:)
Hultholmen uthi Örebro härad och
Kijhl sochn, 1/4 crono hemman som skattmasterinan1 fruu
Anna Christan Pärs doter afstådt till cronan, huilket heman af
hyst ähr under Frössuedahl. Ähr belägit på Elgestaby egor.

Litter A. Des huusz tompt.                                                               Åker. Engh.
B. Finnes igienlagd gambal åker, in alles af                                     tunland. lass.
   såugh jordh,                                                                                 3 3/8.
C. Ibidem engen af fnugg och hårdh wall, 13 5/8 tunland á 2 lass,                27 1/4.
D. Den skougz tracht som afwijtradt ärh till
   torpetz bruck, består af biörk och gran
   skough bewuxen. Muhlbete, fångeskough och
   wedebrandh.


(Karttext:)
Fiöswe egor på denna sijdan.
Hammar.
Frösuedahl.
Dam.
Fnug och hård wall.
Bäcke torpz egor.
Biörk och gran skough.
Ahl kiärs rössa.
Elgesta skougz.


(Under skalan:)
Schala wlnarum.


_____________
1Fel för skattmästerinan.