S6:58-9(Beskrivning:)
Frommesta uthi Skyllersta härad och Ekeby sochn,
fämb hela hemman, fyra skatte och ett crono hemman, hwar af
herr Conrad won Falkenberg, 1 skatte hafwer bekommit af kounglig maijtt och cronan
hwilket sedermehra återkallat och nu indehlt under cavalerij till augument.
Den åhtskildnad bemälte hemman emellan ähr finnes uthi byssens öhrtahl, nembligen.

Nummer.
9.  Söder gården, 1/2 skatte infanterij,                                    18.}
10. Dommarens gårdh, 1/2 skatte frälsse,                               18.}
11. Jöns Swänssons gårdh, 1 skatte ruststamb,                 28 1/2.}
12 } Nilss Gabrilssons gård 1, 1/2 skatte augument,        } 28 1/2.}   150 öhrtugland.
     } Ibidem 1/2 crono ruststamb med nårr gården,         }
13. Jon Erichssons gårdh som herr Falkenberg bekommit
   af cronan, augument,                                                      28 1/2.}
14 } Nårrgården 1, 1/2 skatte augument,                      }   28 1/2.}
     } Ibidem 1/2 crono ruststamb med Nils Gabrilsson,  } 

Litter A. Byszens huustompter                                                    Åker.  Eng
B. Ena åhrs uthssäde uthi 2:ne giärden, no 1,                            tunland.  lass.
   af leer jord, gifwer ähring hwart 5 korn,                      63.
   No 2, af högländ öhr och stenig jord till 4 kornet,         5.
   No 3, af flåt sandjord till hwart 3 korn,                         4.
   Ibidem lindwall, 3/4 tunland á 2 lass,                  1 1/2.
                                                                                 ______
                                                                                    72.
   Hwar af ähr det hemmanetz andehl
   som herr Falkenberg hafwer bekommit,                                13 7/8.
C. Andra åhrs uthssäde uthi 2:ne giärden.
   No 4, af leer jordh till hwart 5 korn,                           70.
   No 5, af högländ öhr och stenig jord till 4 kornet,       13.
   Ibidem lind, 3/8 tunland á 2 lass,                          3/4.
                                                                       __________
                                                                           2 1/4. 83.  
   Hwar af ähr det hemmanetz andehl
no 13, som herr Falkenberg hafwer bekommit,                         15 5/8.
   Åker höet 2 1/4 lass, uthföres halfdehlen
   för hwart annat åhrs träde skull,                                   1 1/8.
D. Myrengen wed Moh siön af små
   star wall och dye, 34 tunland á 1 1/2 lass,                   51.
    No 6, en engeteg till Dyningebärgh
   uti Kumbla sochn, 1 1/2 tunland,
E. Stora engen af grof star wall
   och dye bottn, 181 tunland á 3 lass,                        343.
   No 7, engeteg till Ekeby, 7 5/16 tunland.
   No 8, engeteg till Prästgården, 1 1/8 tunland.       _______
                                                                                 595.
   Hwar af ähr det hemmanetz andehl
   som herr Falkenberg hafwer bekommit,                                29 1/2.  113 1/16.

   Wijdare denna byssens lägenheeter
   finnes här till nödtorfftig skoug till
   giärdzle och wedebrand af gran och tall.
   Medelmåttigdt muhlbete, något fiske.
   Den rågång som ingriper byens uthrymme
   ähr betechnadt medh litra F. Finnes inga
   flera lägenheter att föröka eller egorne
   uthwidga. Åkerbruket ähr hwart annat
   åhr i träde. Denne by ähr belägen
   uppå slätbygden ungefähr 1 mijhl söder
   ifrån Öhrebro stadh.


(Karttext:)
Giällersta by egor med skough och åker giärden.
Högländ öhr jordh.
Högländ öhr jordh.
Giällersta by engh på denna sijdan.
Fällersta engh.
5 stena rösse.
5 stena rösse.
Backe.
Knecht stugu.
Sten backe.
Leer jordh.
Leer jordh.
Högländ öhr jord.
Grof star och dye wall.
5 stena rösse.
Knecht stugu.
Sten backe.
Högländig öhr jordh.
Leer jordh.
Mooh siön.
Leer jordh.
Små star och dye wall.
Flåt sanch jord.
Högländ öhr och stenig jordh.
Leer jordh.
Kumbla härad och sochns, Sätra egor.
Gran och tall skough af stenig marck.
Leer jordh.
Leer jordh.
Prästens eng.
Utheng till Ekeby by.
Ekeby egor möta på denna sijdan.
Gran backe.
5 stena rösse.
Leer jordh.
Lind.
Grof star wall och dye bottn.
Näsby eng på denna sijdan.
Grin.
5 stena rösse.


Aftaget anno 1695
af
Gabriel Toring.


(Under skalan:)
Schala wlnarum.