S6:62-3b



(Beskrivning:)
                                                                                           Åker.  Eng.   Åker. Eng.
                                                                                        tunland. lass. tunland. lass.
                                                      Transport. 46 1/2.       16 1/4.           16 3/4.
   Åkerhöet 46 1/2, uhtföres halfdehlen
   för hwart annat åhrs träde skull,                           23 1/4.
   No 9, ähr tränne åkrar som brukas under
   Almbro i samma sochn, 1/2 tunland jordh.
   No 10 ähr en åker tracht som 3:ne hemman
   enskijlt possidera, nembligen Nilss Larson, 1/2 crono,
   äger 3 öhrtugeland, ibidem Jons Jonson.
   Ibidem Olof Anderson, alla tre hafwa
   hwar sine 3 öhrtugeland, bestiger till 7 1/2 tunland.
   No 11, ähr en åker uhti wästra giärdet
   som brukas till Almbro i samma sochn.
D. Engen, no 12, kallas wäster engen
   af små star wall, 35 tunland á 2 lass,                   70.
   No 13, af hårdh wall, 3 tunland á 2 lass,               6.
   No 14, af grof star och dye wall,
   kallas öster engen, 141 tunland á 2 1/2 lass,       352 1/2.
   No 15, af hård wall, 8 tunland á 1 1/2 lass,          12.
   No 16, åtta stycken engetegar som
   brukas till Attersta, Almbro och Nårbro,
   hwilka best af 11 1/2 tunlandh.
   No 17, ett wijde kiär som kan up-
   rödias till eng, 6 7/8 tunland.
                                                                    __________________________
                                                  Transport,         463 3/4. 16 1/4.           16 3/4.


                                                                                         Åker.  Eng.   Åker.  Eng.
                                                                                      tunland. lass. tunland. lass.
                                                    Transport,       463 3/4. 16 1/4.          16 3/4.
   Hwar af ähr näst södra gårdens
   andehl som herr Falkenberg bekommit,                         16 1/4. 56 3/4.
   Sammaledes nårra gårdens andehl
   hwilken och herr Falkenberg bekommit,                                            16 3/4. 59 5/8.

   Wijdare denne byens lägenheeter
   finnes här till muhlbete, fång skough
   och wedebrandh. Litet fiske om wåren mäd miärdar
   uthi elfwen. Den rågång som kringwärf-
   wer des uhtmarck ähr betechnandt med
   litra E. Åkerbruket ähr hwart annat
   åhr i träde. Inga flera lägenheeter
   finnes att uhtwidga eller förbätra egorne,
   föruhtan något i engen som kan excoleras.
   Denne by ähr belägen uppå slätbygden
   ifrån Öhrebro ungefehr 1 mijhl.