S6:62-3c(Beskrivning:)
   Fällersta uthi Öhrebro lähn,
   Skyllersta härad och Giällersta sochn.
   Nijo halfwa hemman, siu halfwa skatte
   och twänne crono hemman, hwar af
   kounglig maijtt och cronan tillåtit högt
   wälborne herr Conrad von Falkenberg få
   uhtbyta twäne halfwa skatte, hwilka
   sedermehra åhterkallade till cronan och
   nu prastera muntehring. Den åhtskild-
   nadh hemmanen emellan ähr, finnes uthi des
   öhrtahl, nämbligen.

Numero.
18. Södra gården, 1/2 skatte rustamb,                        11
19. Näst södra gården, 1/2 skatte mäd södra gården rustamb
     hwilket herr Falkenberg hafwer bekommit,           12
20. Swän Person, 1/2 skatte rustamb med 1/2 crono,  12.
22. Crono 1/2 rustamb med Nils Larson,                      9.
23. Jöns Jonsons gård, 1/2 crono rustamb                                        98 1/2.
    medh norra gården tillsammans,                               9.
24. Olof Andersons gård, 1/2 skatte infanterij,              9.
25. Joen Andersons gård, 1/2 skatte infanterij,            12.
26. Norrgården, 1/2 skatte som herr Falkenberg
    bekommit och nu rustamb med Jöns Joenson,        12 1/2.


(Karttext:)
5 stena rösse.
Öhrebro härad Almby sochn.
Ormesta egor på denna sijdan.
Ett 5 stena rösse emellan Gryt och Fällersta byar.
Löfsätters egor, 1/8 crono hemman.
Fall.
Grytzbyens engh.
Gräflinge rösse af 5 stenar.
Grytz skough och uthmark på denna sijdan.
5 stena rösse.
Ulfwe gryt.
Öknabyns skough och uthmarck på denna sijdan.
Grytz engh.
Gran backe, oduglig.
Lindh wall.
Spicke leera jordh.
Spike leera.
Sten bake.
Skarp leer jordh.
Knechtstugu.
Lindh.
Lindh.
Sten backar och oduglig marck.
Skarp leer jordh.
Grytz åker giärden.
Leer jordh.
Lindh.
Spike lera jordh.
Leer jordh.
Gräs tåmpt.
Leer jordh.
Gräs tåmpter.
Skarp leer jordh.
Oduglig sten backe.
Skarp leer jordh.
Steen backar och oduglig marck.
Leer jordh.
Sidländ och sanch leer jordh.
Oduglig backe.
Eke skough.
Almbro linder.
5 stena rösse.
Hård wall.
Lind.
Hård wall.
Ek backe.
Linde wall.
Norrabro engh möter här.
Små star wall.
Backe.
Attersta tegar.
Almbro teg.
Öknabyns engh.
Backe.
Attersta teg.
Södrabro engh.
Norbro teg.
Frommesta eng.
Näsby engh.


Affattat anno 1695
af
Gabriel Toring.


(Under skalan:)
Schala wlnarum.