S6:64-5aBeskrivning:)
Frogesta uthi Skyllersta
härad och Ekeby sochn, 3:e halfwa
och 1 skatte hemman hwar af herr
Conrad von Falkenberg 1 skatte hafwer
bekommit af kounglig maijtt och cronan som
nu lyder till säteriet Nynäs. Den åhtskild-
nad bemälte hemman emellan ähr finnes
uthi des öhrtahl, nembligen.

Södra gården, 1 skatte till Nynäs,             18.
Swen Nilssons gård, 1/2 skatte cavalerij,   12.
Pehr Erichssons gård, 1/2 skatte cavalerij, 12.
Norra gården, 1/2 skatte cavallerij,            12.
                                                   ____________
                                                               54 öhrtugland.

Litter A. Byszens huustompter.                                           Åker.  Eng.
B. Ena åhrs uthssäde, no 1, af leer                                   tunland.  lass.
   jordh, beräcknas till hwart 5 korn,                       22.
   No 2, af höglänt öhr och stenig jord,
   kan beräcknas till 3 kornet,                                   9.
   Ibidem lind, 2 1/4 tunland á 2 lass,              4 1/2.
C. Samma åhr 2:ne åkerlyckor af
   lerblandat jord till 5 kornet,                                   5.
                                                                        _______
                                                                             36.
   Hwar af ähr södra gårdens andehl,                                 12.
D. Andra åhrs uthssäde, no 3, af
   leer jord till hwart 5 korn,                                   25.
   No 4, af spike lera till 4 kornet,                           11.
   No 5, af öhr jordh till 4 kornet,                               3/4.
   Ibidem linde wall, 1 3/4 tunland á 2 lass,     3 1/2.
                                                                 ___________
                                                                    8.      36 3/4.
   Hwar af ähr södra gårdens andehl,                                 12 1/4.
   Åker höet 8 lass, uthföres halfdehlen
   för hwart annat åhrs träde skull,                            4.
E. Twänne stycken små engiar
   af små star wall, 13 1/2 tunland á 2 lass,               27.
F. En eng, no 6, af grof star och fräken
   wall, 22 3/4 tunland á 3 lass,                                68 1/4.
   No 7, af små star och dye, 92 tunland á 2 lass, 184.
                                                                       _______
                                                                           283 1/4.
   Hwar af ähr södra gårdens andehl,                                            94 3/16.

   Wijdare denna byssens lägenheeter
   finnes här till hwarken fånge
   skoug, wedebrand eller muhlbete,
   eij eller någre lägenheeter att wijdare
   desse hemman förbättra. Åkerbruket
   ähr hwart annat åhr i träde.