S6:68-9a(Karttext:)
Ökna skoug och uthmarck på denna sijdan möter.
Spicke leera jordh.
Knecht stugu.
Lindh.
Lind.
Lindh wall.
Gran skough och mycket stenig marck.
Gran skoug och stenig marck.
Odugliga backar medh gran och tall skough.
Gran skough och stenig marck.
Lindh.
Lindh.
Spike leera jordh.
Lind wall.
Gran backe af stenig marck.
Leer jordh.
Leer jordh.
Lind.
Lind.
Sten backe.
Öhr och stenig jordh.
Spike leera.
Gran och tall skough.
Gran backe.
Fällersta åkergiärden och engh.
Spike lera.
Leer jordh.
Lerblandad jordh.
Leer jordh.
Leer jordh.
Leer jordh.
Gran backe af stenig marck.
Oxe haga af gran skoug och sanch marck.
Oxhaga medh gran skoug.
Leer jordh.
Lind.
Steen backe.
Backe.
Spike lera jordh.
Lind.
Gran.
Lerblandad och stenig.
Öhr jord.
Leer jordh.
Grundh leer jordh.
Grund leer jordh.
Lind wall.
Spike lera jord.
Lindh wall.
Sidländ ler jordh.
Lind.
Gran skoug.
Gran skoug.
Högländ stenig jordh.
Leer jordh.
5 stena rösse.
Små starr wall.
Oduglig backe.
Lind.
Lind wall.
Små star wall.
Gran skough.
Wide kiär.
Små star wall.
Hidingsta egor på denna sijdan.
Nyrögdt kiärr af grof starr wall.
Grof starr och dye wall.
Gran backe.
Oduglig backe.
Grof star wall.
En wete uppå en hall1.
Grof star wall.
Gran backe.
Gran skough.
Wijde kiär duglig att rödia.
Steen åhs.
Grof starr wall.
Näszby engh, Frogesta engh.
Ett rösse liggian-des under wattnet.
Wijde kiärr dugligit att rödia till engh.
Grof star wall.
Qvis maren lacus.
Wijde kiär.
Nynäs engh.
Grof star och bielke höö.
Ledz eng möter här.


Afsatt anno 1695
af
Gabriel Toring.


(Under skalan:)
Schala wlnarum.


________________
1Fel för häll.