S6:68-9b(Beskrivning:)
Ökna uthi Öhrebro lähn, Skyl-
lersta härad och Giällersta sochn belägit, sex
skatte och 1/2 frälsse hemman, hwar af kounglig
maijtt tillåtit herr Conrad won Falkenberg 1 helt
och 2:ne halfwa skatte hemman uhtbyta och seder-
mehra ähr det hela hemmanet återkallat och nu
prasterar  mundering. Den åhtskildnad hemmanen
emellan ähr finnes uthi byssens öhrtahl, nembligen.

No 1. Wästra gården, 1/2 skatte augument,                  14 1/2.
2. Larss Swänsson, 1/2 skatte frälsse till Falkenberg,     14 1/2.
3. Pär Börssons ödes tåmpt,                                        17.
4. Frälsse 1/2 till herr Falkenberg,                                18.
5. 1 skatte som herr Falkenberg bekommit,                 29.
6. Joen Rutz ödes tåmpt,                                             20.
7. Per Carlssons ödes tåmpt,                                       18 1/2.
8. Erich Horns gård, 1 skatte,                                      29.
9. Joen Rutz gårdh, 1 skatte ruststamb,                          9.
10. Per Carlssons, 1 skatte ruststamb,                         10 1/2.
                                                                      _______________
                                                                                192 öhrtugland.

Littra A. Byszens huuståmpter.                                                      Åker.  Eng.
B. Ena åhrs uthssäde uthi 3:ne giärden.                                       tunland.  lass.
   No 12, af grund ler jordh, gifwer ähring
   till hwart 4:de korn,                                                      39.
   No 13, af leer jordh, ähring 5:te korn,                           25.
   No 14, af spike leera, ähring 4:de korn,                          8.
   No 15, af höglänt stenig lerblandad jord till 4:de kornet, 8 1/2.
   No 16, af öhr och stenig jordh till 3 kornet,                     1 1/2.
   Ibidem linde wall, 20 tunland á 1 lass,                   20.
                                                                   _________________
                                                             Transport.  20.   82.