S6:72-3
(Beskrivning:)
Röne uthi Glandzhammars härad och sochn, 2 1/2 skatte
hemman, huar af 1/2 såszom sahlig herr Seved Bååt hafwer bekommit af kounglig
maijtt och cronan anno 1647. Byssens öhrtahl nämbligen.

Söra gården, 1 skatte frälsse,               26 1/2.
Mellan gården, 1 skatte ruststam,         28 1/2.
Nårra gården, 1/2 skatte såssom Seved
Bååt hafwer bekommit,                        16 1/2.
                                                  ____________
                                                           71 1/2 örtugland.

A. Byszens huusz tompter.
B. Ena åhrs uthsäde uthi södra giärdet, no 1, af
   grundh leer jordh, kan berächnas till
   hwart 5:t korns ähringh,                                      17 3/4.
   no 2, af spicke leera jordh, kan berächnas
   till huart 4:de korns ähringh,                                  7 3/4.
   Ibidem linde wall, 3 tunlandh á 2 lass,                           6.
                                                                        _______
                                                                            23 1/2.
   Hwar af ähr nårra gårdens andehl,                                        6.
C. Andra åhrs uthssäde uthi nårra giärdet.
   No 3, af leer jordh, gifwer ähringh 5:t korn,        19 1/4.
   No 4, af grundh spicke leera jordh, gifwer
   ähringh till huart 3:e korn,                                   11 3/8.
   Ibidem linde wall, 3/4 tunland á 2 lass,                          1 1/2.
                                                                      ________
                                                                            30 5/8.
   Hwar af ähr nårr gårdens andehl,                                         7.
   Åker höö 7 1/2 lass, uthföres halfdehlen för
   huart annat åhrs träde skull,                                         3 3/4.
D. Engen, no 5, af små star wall, 6 3/4 tunlandh
   á 1 1/2 lass,                                                               10 1/8.
   No 6, af hårdh wall, 9 3/4 tunlandh á 1 1/2 lass,          14 5/8.
E. En engh söder om landzwägen, no 7, af
   hårdh wall, 13 tunlandh á 2 lass,                               36.
   No 8, af fnugg wall medh små enbuskar,
   10 tunlandh á 1 lass,                                                 10.
F. Hafra hagen, no 9, af sidländigh hård
   wall, 10 tunlandh á 1 1/2 lass,                                    15.
   No 10, af fnugg wall, gambal åcker och
   höghländigh, 9 tunlandh á 1 lass,                                 9.
                                                                          _________
                                                                                   98 1/2.
   Huar af ähr nårr gårdens andehl,                                                      23 1/2.
G. Wass hagana bruckas till betes hagar.
H. En kalfwe haga wedh byen.
J. Beteshaga af giärdet ifrån stängder.               ____________________
     Humble gårdh 100 stänger.                                             13.         23.

   Wijdare denna bys lägenheeter finnes
   här till muhlbete sampt fånge skough och
   wedebrandh. Den rågångh som kringhwärfwer
   desse hemmans uthmarck ähr betechnadt
   medh litter K. Men emellan Nårbäria och
   Röne upwäger en twist.
L. Ähr den haga som kallas Lyckian om hwilken
   twisten sigh först yppar.
M. Ähr den linia som Nårrbäria upwist för skild-
   nadh emellan bägges byiarne och tagen sin
   begynelse wedh Ånnekiärs rösse, no 11, wijdare
   till en wete af lijtet ansende till något rösse,
   no 12, sedan till Nårrbäria hällar, no 13,
   sedan till een sten, no 14, sedan till några stenar wed
   stätan, no 15, ifrån dito till 5 stena
   rösset, no 16. Åker brucket ähr huart
   annat åhr i
   träde.


Afsatt anno 1695
af
Gabriel Toring.


(Karttext:)
Röö måsse rösse.
Swafwels brukz almänningh.
Balsna hällar.
Bre måssen.
Wete.
Wete.
Bogiärdes egor.
Wete.
Ånnekiäls rosse1.
Balsna egor.
Kiäringe kiärs rösse.
Kiäringe kiäret.
Gran och tall skough.
Waa bro.
Wete.
Wete.
Balsna engh.
Nårbäria hälla.
Tall och gran skough oduglig.
Lind.
Waashagz rösse.
Spicke leera jordh.
Spicke leera jordh.
Leer jordh.
Nårr Bäria.
Tåmpt.
Tåmpt.
Leer jordh.
Tåmpt.
Lindh.
Nårbäria egor.
Leer jordh.
Lind.
Gran backa.
Rösse af 5 stenar.
Hård wall.
Små star wall.
Nasta egor på denna sijdan.
Måsse.
Spicke leera jordh.
Lind.
Oduglig fall backa.
Oduglig baka.
Hård wall.
Fnugg wall.
Sör Bäria egor.
Sidländigh hårdh wall.
Gran backa.
Hård wall.
Knecht stugu.
Skarp fnugg wall.
Gran backa.
Gränsiö egor.
Walla egor.


(Under skalan:)
Schala wlnarum.


______________
1Fel för rösse.