S6:75b(Beskrivning:)
Efwersta torp uthi Glandzhammars
härad och sochn, 1/2 skatte hemman såszom skattmästaren herr
Seved Bååt hafwer bekommit af kounglig maijtt och cronan anno
1643, men nu possoderas af herr öfuerst Mörsier.

Litter A. Hemmanetz huusz tompt.                                              Åker.  Engh.
B. Ena åhrs uthssäde uthi nårra giärdet, no 1, af leer                 tunland.  lass.
   jordh, kan berächnass till huart 4:de korns ähringh,    8.
   No 2, af spicke leera jordh, ähring till 3:de korn,         3/4.
   Ibidem linde wall, 1 3/4 tunlandh á 1 1/2 lass,       2 5/16.
C. Andra åhrs uthssäde, no 3, af leer jordh, kan beräknas
   till hwart fiärde korns ähringh,                                   4 1/2.
   No 4, af spicke leera jordh, ähring 3:de korn,           5.          9 1/2.
   Ibidem linde wall, 5/8 tunlandh á 1 1/2 lass,
   Åker höö 3 1/4 lass uthföres halfdehlen  för hwart
   annat åhrs trädde skull,
D. Söder engen af tufuigh och hårdh wall, 8 5/8 tunland á 2 lass,          17 1/4.
E. Nårr engen af tufuigh och hårdh wall, 5 1/8 tunlandh á 1 1/2 lass,        8 7/16.
F. Twänne gräss tompter af hårdh wall, 1/2 tunland á 2 lass,                  1.
G. En skarp betess haga.                                                    ________________
         Humble gårdh 100 stänger.                                           18 1/4.  28 5/16.

   Wijdare detta hemmans lägenheeter finnes här
   till hwarken muhlbete, fånge skough eller
   wedebrandh närmare ähn uppå Kiäglan som
   ähr belägen 1/2 mijhl ifrån bemälte hemman.
   Åkerbrucket ähr huart annat åhr i trädde.


Afsatt anno 1695
af
G. Toring.


(Karttext:)
Efwersta by egor.
Spicke lera.
Leer jordh.
Oduglig jordh.
Linde wall.
Tufuigh och hårdh wall.
Steen baka.
Betess haga.
Leer jordh.
Oduglig.
Leer jordh.
Gran baka.
Lind.
Spicke leera jordh.
Efwersta by egor.
Lindh.
Tufuigh och hårdh wall.
Walla åker giärde.
Lind.


(Under skalan:)
Schala wlnarum.