S6:76(Beskrivning:)
Runnebäcken uthi Glandzhammars härad
och Giötlunda sochn, 1/8 crono hemman såszom sahlig herr Carl
Bonde hafwer bekommit af kounglig maijtt och cronan anno 1629
men nu possideras af herr öfverst Wlspare, afgiärdat på Lungers by egor.

Litter A. Hemmanetz huusz tompt.                                                 Åker.  Engh.
B. Ena åhrs uthssäde uthi södra giärdet, no 1, af                         tunland.  lass.
   leerblandat jordh, gifwer ähringh 5:t korn,                  1/2.
   No 2, af högländigh och stenigh swart mylla jordh,
   kan beräcknas till huart 4:de korns ähringh,             1 7/8.
   Ibidem linde wall, 1/4 tunlandh á 1 lass,                           1/4.
                                                                          ________         2 7/8.
C. Andra åhrs uthssäde, no 3, af högländigh öhr
   och stenigh jordh, ähringh 3:de korn,                         5/8.
   No 4, af leerblandat jordh, ähringh 4:de korn,          1.
   No 5, af swart mylla jordh, ähring 5 korn,                  3/4.
   Ibidem linde wall, 2 tunlandh á 1 lass,                              2.
                                                                         ________          2 3/8.
   Åker höö 2 1/4 lass, uthföres half dehlen
   för huart annat åhrs träde skull,                                                            1 1/8.
D. Öster engen, no 6, af hårdh wall, 6 5/8 tunland á 1 lass,                      6 5/8.
   No 7, af små star wall, 6 1/4 tunland á 1 1/2 lass,                                  9 3/8.
   No 8, ett biörke kiär duglig att rödia, 1 5/8 tunlandh
E. Wäster engen, no 9, af små starwall, 3/8 tunland á 1 lass,                       3/8.
   No 10, af hårdh wall, 2 1/2 tunlandh á 1 lass,                                       2 1/2.
                                                                                          ________________
                                                                                                   5 1/4. 20.


(Karttext:)
Hård wall.
Små star wall.
Linde wall.
Oduglig.
Hård wall.
Lungers by egor.
Lungers by egor.
Oduglig sten baka.
Små star wall.
Små star wall.
Kiär.
Lungerss egor.


(Under skalan:)
Schala wlnarum.


(Under ramen:)
Reviderad anno 1730.
Därwid eij funnits något
som wärt är at observera.