S6:78-9(Beskrivning:)
Stårsicke uthi Glandzhammars härad och sochn, twänne skatte
hemman halft hwardera såszom sahlig herr Seved Bååt hafwer bekommit af kounglig maijtt och
cronan anno 1647 men sedermera ruducerat och indelt under cavalleri.

A. Byszens huusz tompter.                                                            Åker.  Engh.
B. Ena åhrs uthssäde uthi nårra giärdet.                                      tunland.  lass.  
   No 1, af leer jordh, gifwer ähringh till 5:t korn,     13 3/4.
   No 2, af spicke leera jordh, ähringh 4:d korn,        1 7/8.
   No 3, af leen jordh, ähringh 3 korn,                       2.
   No 4, af höglänt lerblandat jordh, ähring 4:d korn,  5/8.
   Ibidem linde wall, 2 1/4 tunland á 1 1/2 lass,                   3 3/8.
                                                                ____________         18 1/4.
                                                                             18 1/4.
C. Andra åhrs uthssäde, no 5, af leer jordh,
   gifwer ähringh till huart 5:t korn,                            9 3/4.
   No 6, af höglänt öhr jordh á 3 korns ähringh,          7/8.
   No 7, af höglänt leen jordh á 4:d korns ähringh,    1.
   No 8, af leen jordh, ähringh 4:d korn,                  14 3/8.
   Ibidem linde wall, 1 tunland á 1 lass,                     1.
                                                                   ___________        16.
   Åker höö 4 3/8 lass, uthföress halfdehlen för
   huart annat åhrss träde skull.                                                                2 3/16.
                                                                                         _________________
                                                                     Transport.            34 1/4.   2 3/16.


                                                                     Transport.            33 5/8.   2 3/16.
D. Åå linda, no 9, af fräcken och dye wall, 1 1/2 tunland á 2 lass,            3.
   No 10, af hårdh wall, 1 3/4 tunland á 2 lass,                                         3 1/2.
E. Öster engen, no 11, af hårdh wall, 5 3/4 tunland á 1 1/2 lass,               8 3/8.
   No 12, af små star wall, 2 5/8 tunland á 2 lass,                                     5 1/4.
F. Nårr engen, no 13, af hårdh wall, 12 tunlandh
   á 1 1/2 lass,                                                                                        18.
   No 14, af tufuigh och hårdh wall, 3 1/2 tunland á 1 1/2 lass,                   5 1/4.
G. Tuänne stycken betteshagar.                                            ________________
          Humble gårdh ingen.                                                        33 5/8.  45 13/16.

   Wijdare detta hemmans lägenheter fines
   här till huarken muhlbete, fångeskough
   eller wedebrandh.
   Åkerbrucket ähr huart annat åhr
   i träde.
 
Afsatt anno 1695
af
G. Toring.


(Karttext:)
Hårdh wall.
Lind.
Leer jordh.
Ler jordh.
Gränsiö engh.
Spicke lera.
Hård wall.
Lindh.
Leer jord.
Lindh.
Hårdh wall.
Små star wall.
Tufuigh och hård wall.
Leer jord.
Lindh.
Höglänt och oduglig backa.
Lind.
Leen jordh.
Betess haga.
Bettes haga.
Fräken och dye wall.
Gran bake.
Lind.
Leer jord.
Kåfsta engh.
Nedergåhla egor.
Leen jordh.
Gran backa.
Kofsta egor och Kåfsta engh.
Leen jordh.
Håsz by åker giärde.(Under skalan:)
Schala wlnarum.