S6:82-3(Beskrivning:)
Mantorp uthi Glandzhamars härad och Rinkaby sochn, 1/4 skatte
hemman såszom sahlig herr Carl Bonde hafwer bekommit af kounglig maijtt och cronan anno 1629,
men nu possideras af öfverst Mörner.
Af giärdat på Siågesta by egor.
                                                                                                                                                                  Åker.  Engh.
Litter A. Hemmanetz huusz tompt.                                                                                                           tunland.  lass.
B. Ena åhrs uthssäde af grundh kalck leera jordh, gifwer ähringh till huart 4:de korn,                                    3 3/8.
   Ibidem linde wall, 3/4 tunlandh á 1 lass,                                                                                      1 3/4.
C. Andra åhrs uthssäde af grundh spicke leera jordh, gifwer ähringh till huart 4:d korn,                                4 7/8.
   Ibidem linde wall, 1 3/4 tunlandh á 1 lass,                                                                                   1 3/4.
   Åker höö 2 1/2 lass, uthföres halfdehlen för huart annat åhrs träde skull,                                                               1 1/4.
D. Engen som possideras af härskapet under Espelunda säterij, no 1, af star och fräken, 12 tunlandh á 2 1/2 lass,  30.
   No 2, af små star wall, 7 7/8 tunlandh á 1 1/2 lass,                                                                                              11 15/16.
   No 3, ähr dhe enge parkar som af dehlte till hemmanet af hårdh wall, 6 1/4 tunland á 1 1/2 lass,                             9 3/8.
E. En engh af hårdh wall, 1 1/4 tunlandh á 2 lass,                                                                                                    2 1/2.
F. Dito en engh af hårdh wall, 1 1/2 tunlandh á 2 lass,                                                                                             3.
G. En kalfwe haga.                                                                                                                        __________________
        Humble gård 100 stänger.                                                                                                               28 1/4.  58 1/16.

Wijdare detta hemmans lägenheeter finnes här till muhlbete sampt fångeskough
och wedebrandh på båhlbyens egor. Åkerbrucket ähr huart annat åhr i träde.
Een quarn som majhles på höst och wår.


Afsatt anno 1695
af
Gabiel Toring.


(Karttext:)
Siågesta skough och uth marck.
Grund kalck leera jordh.
Lada.
Lindh.
Grundh spicke leera jordh.
Gran och tall skough.
Lada.
Oduglig baka.
Lada.
Quarn.
Hårdh wall.
Star och fräcken wall.
Giötawij åker giärde.
Små star wall.
Linde wall.
Lind.
Skough och uth mark.


(Under skalan:)
Schala wlnarum.