S6:87-8(Beskrivning:)
Carlstorp uthi Glandzhammars härad och Lillekyrcke sochn, 1/2 crono
hemman såszom sahlig herr Carl Bonde hafuer bekommit af konglig maijtt och cronan anno 1629, men nu
possideras af fru Chatarina Falkenbergh. Af giärdat på almänningen.

                                                                                                                                                          Åker.  Engh.
Littra A. Hemmanetz huusz tompt.                                                                                                  tunland.  lass.
B. Ena åhrs uthssäde uthi 2:e giärden af spicke leera jordh, gifwer ähringh till huart 4:de korn,             5 7/8.
   Ibidem linde wall, no 1, af fnugg wall, 1 7/8 tunlandh á 1 lass,                                                1 7/8.
   No 2, af små star wall, 2 3/8 tunlandh á 1 1/2 lass,                                                                 3 9/16.
C. Andra åhrs uthssäde i 2:e giärden, no 3, af leer jordh, gifwer ähringh till huart 5:t korn, 1 1/2.
   No 4, af spicke leera jordh, kan berächnas till huart 4:d korn,                                       5 1/8.          6 5/8.
   Ibidem linde wall, 2 tunland á 1 lass,                                                                                    2.
   Åker höö 7 7/16 lass, uthföres halfdehlen för huart annat åhrs träde skull,                                                     3 23/32.
D. Söder engen, no 5, af små star wall, 8 3/4 tunland á 2 lass,                                                                      17 1/2.
   No 6, af fnugg wall, 3 1/4 tunlandh á 1 lass,                                                                                                3 1/4.
E. Når engen, no 7, af små star wall, 2 3/4 tunland 1 1/2 lass,                                                                         4 1/8.
   No 8, af hårdh wall, 1 3/4 tunland á 1 lass,                                                                                                 1 3/4.
F. Wijtt måssen af små star wall, 2 tunland á 1 lass,                                                                                      2.
G. Nöö hagen af små star wall, 1 1/8 tunland á 1 1/2 lass,                                                                               1 11/16.
H. Skomackare hagen af fnugg wall, 4 1/2 tunlandh á 1 lass,                                                                          4 1/2.
J. En kalfwe haga, dito twänne stycken betes hagar littra K.                                                           _____________
                                                                                                                                                      12 1/2.  38 17/32.
Wijdare detta hemmans lägenheeter finnes här till muhlbete, fånge skough och wedebrandh
på almänningen. Åkerbrucket ähr huart annat åhr i träde.


Anno 1695, G. Toringh.


(Karttext:)
Lysinge engh.
Hardh1 wall.
Små star wall.
Tall skough.
Fnugg wall.
Lind.
Lind wall.
Oduglig.
Oduglig sten backa.
Almänningen.
Spicke leera.
Lind.
Leer jordh.
Spicke leera jordh.
Knechte stugu, no 26.
Spicke leera jordh.
Lind wall.
Almanningh2 på denna sijdan.
Små star wall.
Lind.
Små star wall.
Tall och gran skough.
Måsse.
Fall.
Tall och biörcke skough.
Tall skoug.
Tall skough.


(Under skalan:)
Schala wlnarum.


_______________
1Fel för hårdh.
2Fel för almänningh.