S6:89-90(Beskrivning:)
Grythem uthi Glandzhamars härad
och Lillekyrkie sochn, 2:e frälsze hemman af lijka storleck hwar
af den nårra gården / 1 skatte /, såssom sahligh herr Carl Bonde
hafwer bekommit af kounglig maijtt och cronan anno 1629, men
nu possideras af Giöckholms herrskap medh 2:e nyss up bygde
oskatlagde torp, Lilla Ru och Laggaretorpen som bemälte herskap
det ena för 2 och det andra för 5 åhr sedan låtit upbyggia, den
södra gården medh 2:e oskattlagde torp Stor Ru och Söder Hast1
torp som possideras af öfuerst Ulsparre sampt och finnes
anoterad dhe egor som tillhörige Nårr Hästtorp 1/4 hemman
såssom fru Merta Barn possiderar. Dito 1/4 Wasztorp
som bemälte Ulspare tilkommes, huars lägenheeter finnes
här hoos specificerade, nämbligen.


Afsatt anno 1695
af
Gabriel Toring.


(Karttext:)
Branstorpz skough och uth marck på denna sijdan.
Tall och gran sampt biörck skough.
Lilla Rätårp.
Tall och gran skough.
Lind.
Stor Räftårp.
Lind.
Oduglig.
Star och fracken2 båtten.
Lind.
Laggar tårp.
Talle backar.
Lind.
Knechte stugu.
Lind wall.
Betes haga.
Lino3 wall.
Betes haga.
Eck och gran skough.
Små star och måsse.
Lind.
Ecke skough.
Små star wall.
Tall och gran skough.
Öhriärs udde.
Ecke backe.
Lind wall.
Ek backe.
Oduglig sten backe.
Suart mylla och stenigh jordh.
Swart mylla och stenig jordh.
Lind.
Kal4 gård.
Marus holmen.
Kiär.
Wijholmen.
Swa<rt> mylla.
Fall.
Lind.
Biörke skoug, hogl5.
Fall.
Små star wall.
Eck och gran skough.
Backe.
Wass torp 1/4.
Staf häll.
Biörk skough.
Biörck och wijde skough duglig att rödia till engh.
Små star wall.
Hjelmar lacus.
Fuur nääs.
Små star wall.
Ahl skough.
Bästholm.
Små star.
Furuskallens egor sampt skough och uth marck.
Eke baka.
Små star.
Hjerlmar lacus.


(Under skalan:)
Schala wlnarum.


_____________
1Fel för Hästtorp.
2Fel för fräcken.
3Fel för lind.
4Fel för kål.
5Fel för höglänt.