S6:89-90c(Beskrivning:)
                                                                                   Transport,      13 9/16.  48 23/32.
O. Laggare torp hwar till ingen upbruckat
   åker ännu finnes.
P. Tuänne inhägnader, no 6, huilket kan för
   bättras till åcker, 3/4 tunlandh.
   No 7, dito af rögdh linde wall, 2 1/2 tunland á 1 1/2 lass,  3 3/4.
   No 8, dito bärias iblandh stubbar och moras
   till, 1 5/8 tunland á 1 lass,                                                1 5/8.
E. En betes haga.                                                          _______                     5 3/8.
                                                                                                  _______________
                                                                                                        13 9/16.  54 3/32.

   Södra gården som possideras af öfwerst Wlspare
   medh 2:e oskattlagde torp och 1/4 Wastorp, benämbd.
B. Ena åhrs uthssäde af swart mylla jordh,,                      13 1/2 tunland.
   Huar af ähr söder gårdens andehl,                                                    6 3/4.
C. Andra åhrs uthssäde uthi 2:e giärden,                            12 1/2 tunlandh.
   Huar af ähr detta hemmans andehl,                                                   6 1/4.
D.E.F.G.H.J.  Engiarne af åhtskilligh wall, till                                                  41 6/32.
S. Tuänne stycken engie hagar af starwall, 3 1/2 tunlandh.
   á 2 lass,                                                                                                       7.
T. Råningen, no 9, af hårdh wall, 1 7/8 tunland á 1 1/2 lass,                               2 7/8.
   No 10, af star och fräckenbåten, 9 1/4 tunland á 2 lass,                              18 1/2.
   No 11, ett wijde kiär duglig att rödia 22 tunlandh.

   Effterskrefne oskatlagde torp possideras af samma
   herre. Egorne betechnade medh rödt, A o B.
A. Stor Rutorp med des huusz tåmpt.
B. Ena åhrs uthssäde uthi 2:e giärden medh en lijten åker
   lyckia af swart mylla och stenigh jordh, ähring 5:te korn,                   1 1/2.
   Ibidem linde wall, 3/4 tunland á 1 1/2 lass,                         1 1/8.
C. Andra åhrs uthssäde uthi 2:e giärden medh 2:e små
   åker lyckior af samma jordh mån,                                                    2 1/4.
                                                                                                 ______________
                                                                                 Transport,       16 3/4.  69 17/32.


                                                                             Transport,  1/8.     16 3/4.  69 17/32.
   Ibidem linde wall, 1/2 tunland á 1 1/2 lass,                              3/4.
   Åker höö 1 7/8 lass, uthföres halfdehlen för huart
   annat åhrs träde skull,                                                           15/16.
D. Engen no 12, af hårdh och tufuig sampt
   stenigh wall, 8 tunland á 1 lass,                                          8.
   No 13, af star och fräcken båtten, 2 7/8 tunland á 2 lass,    5 3/4.
E. Öster engen af star wall, 15/16 tunland á 2 1/2 lass,             2 6/16.
F. Dito en engh af hårdh wall, 1 1/8 tunland á 1 1/2,                1 11/16.
      Humble gård 100 stänger.                                            _________        18 15/16.

G. Söder Hastorp, oskatlagdt.
H. Ena åhrs uthssäde uthi 2:e giärden af suart mylla
   jordh, ähringh till huart 4:de korn,                                                        5/8.
   Ibidem linde wall, 3 tunland á 2 lass, bärias åhrligen,         6.
J. Andra åhrs uthssäde af mull och stenigh jord,
   gifwer ähringh till huart 4:de korn,                                                        5/8.
   Ibidem linde wall, 5/16 tunland á 1 lass,                                5/16.
K. Tuänne stycken små hårdhz wals engiar,
   1 5/8 tunland á 2 lass,                                                        3 1/4.
L. En betes haga för kalfwar.                                       __________               9 9/16.
                                                                                                      _____________
                                                                                                         18.      91 25/32.

M. Waasz torp, 1/4 frälsze till öfverst Wlspare.
N. Ena åhrs uthssäde i 3:e små lyckior af suart
   mylla och stenigh jordh, gifwer ähringh till 5:te korn,                           1 7/8.
O. Andra åhrs uthssäde, no 14, af suart mylla jord,               1 3/4.
   No 15, af öhr jordh, ähringh 3:de kornet,                              3/8.        2 1/8.
P. Sörr engen, no 16, af hårdh wall, 3 tunlandh á 2 lass,   6.
   No 17, af star wall, 4 1/2 tunland á 3 lass,                     13 1/2.
Q. Wäster engen, no 18, af små star, 1 3/4 tunland á 1 1/2 lass, 2 5/8.
   No 19, af hårdh wall, 1 1/2 tunland á 1 lass,                    1 1/2.
R. Tuänne stycken betes hagar.                                      _________             23 5/8.
   No 20, ett wide kiär duglig att rödia, 3 7/8 tunlandh.                     ____________
         Humble gårdh 60 stänger.                                                           4.     23 5/8.