S6:89-90d(Beskrivning:)
S. Nårr Hasttorp, 1/4 frälsze, possideras af
   af fru Merta Bärn.
T. Ena åhrs uthssade1 uthi 2:e giärden medh een
   lyckia, no 21, af suart mylla och stenigh jordh, ähring 4:de korn, 2 3/8.
   No 22, af sandh jordh, ähringh 3 korn,                                          5/8.  3.
   Ibidem linde wall, 5/16 tunland á 1 lass,                               15/16.
W. Andra åhrs uthssäde uthi 2:e giärden, no 23,
   af suart mylla och stenigh jord, ähring 4:de korn,                        1 5/16.
   No 24, af öhr jordh, ähringh 3 korn,                                             7/8.
                                                                                                  ______2 3/16.
   Ibidem linde wall, 1 7/8 tunlandh á 2 lass,                         2 3/4.
   Åker höö 3 11/16 lass, uthföres halfdehlen,                                                       1 27/32.
X. Engen no 25, af star och fracken2 båten, 12 1/4 tunland á 3 lass,                 36 3/4.
   No 26, af hårdh wall, 2 3/4 tunland á 1 1/2 lass,                                               4 1/8.
Y. Tuänne stycken betes hagar.                                                   ________________
                                                                                                             5 3/16. 42 23/32.

Wijdare denna byes lägenheeter finnes här till
godt fiske medh katstor och liustrande om wåren
sampt medh lag nätt. Muhlbete sampt fånge
skough och wedebrandh. Dhen rågångh som kring
wärfwer bemälte byes uthmarck ähr betechnadt
medh litter Z. Åkerbruchet ähr huart annat
åhr i träde.


______________
1Fel för uthssäde.
2Fel för fräcken.