S6:93-4a(Rubrik:)
Furuskallen 1/4 crono hemman med ett oskattlagdt torp, Bäcketorp
benämd, uthi Gladzhammars härad och Giötlunda sochn beläget, såszom sahlig herr Carl
Bonde hafwer bekommit af kounglig maijttt och cronan anno 1629.


(Beskrivning:)
Litter.
A. Man och ladugårdz tompten.                                            Åker. Engh.
B. Ena åhrs uthssäde af suart mylla och mycket                 tunland. lass.
   stenigh jordh, gifwer ähringh till huart 5:te korn,               7 3/4.
   Ibidem linde wall, 2 1/4 tunlandh á 1 1/2 lass,      3 3/8.
C. Andra åhrs uthssäde af samma jordh mån,                     8 3/4.
   Ibidem stenigh linde wall, 4 tunlandh á 1 1/2 lass,  6.
   Åker höö 9 3/8 lass, uthföres halfdehlen för huart
   annat åhrs träde skull,                                                                  4 11/16.
D. Öster engen no 1, af små star wall, 11 7/8 tunlandh
   á 2 lass,                                                                                     23 3/4.
   No 2, når engen af hårdh wall, 4 tunlandh á 1 lass,                      4.
E. Wästra kiäret, no 3, af grof star wall, 10 tunland
   á 2 lass,                                                                                      20.
   No 4, af små star och måsse wall, 4 1/2 tunland á 1 1/2,                 6 3/4.
   No 5, af sma1 star wall, 1 1/2 tunlandh á 2 lass,                             3.
   No 6 o 7, Kahlwassen2, no 6 består af små
   starwall och måsse, 3 1/2 tunland á 1 1/2 lass,                                5 1/4.
   No 7, af grof star wall, 3 1/2 tunland á 2 1/2 lass,                           8 3/4.
   No 8 o 9, Trutt engen, no 8, finnes af små
   star wall och måsse, 2 1/2 tunland á 1 1/2 lass,                               3 3/4.
   No 9, af grof star wall, 3 1/2 tunland á 2 1/2 lass,                           8 3/4.
   No 10, Ahlmbacken af hårdh wall, 1 1/2 tunland á 1 lass,             1 1/2.
   No 11, af star wall, 1 3/4 tunland á 1 1/2 lass,                                2 5/8.
F. Tomessa hagen af hårdh wall, 4 tunland á 1 lass,                         4.
G. En grässhaga af hårdh och stenigh wall
   medh någon igenlagd åker, 1 1/4 tunland á 1 lass,                         1 1/4.
H. Löf öhn af hårdh wall, 2 3/4 tunland á 1 lass,                               2 3/4.
           Humble gårdh 200 stänger.
J. Bäcke torp oskatlagdt.
K. Upbruckat åcker in alles, af suart mylla
   jordh, gifwer ähringh till 4 korn,                                         3/4.
   Ibidem linde wall, 1/4 tunland á 1 lass,                                             1/4.
L. Engen no 12, af hårdh wall, 4 tunland á 1 lass,                            4.
   No 13, af star wall, 9/16 tunand á 2 lass,                                       1 1/8.
   No 14, af star och måsse wall sampt
   stenigh wall, 1 1/2 tunlandh á 1 1/2 lass,                                         2 1/4.
                                                                                __________________
                                                                                      17 1/4.   108 7/16.
M. Een uthiordh, kallas Brewena och Wåmma
   som possideras under Påsätters herregårdh
   som ähr een dehl ifrån Furuskallen och en dehl ifrån
   Lungers by, uthi samma engh bruckar ett frälsse
   hemman i bemälte by intagh af 11/16 tunlandh, men den
   öfriga dehlen bruckass till herre gården
   som består af små star wall til 23 tunlandh.

Wijdare detta hemmans lägenheeter finnes här till
godt fiske medh katstor och liustrande om wåren,
om somaren medh lagh näät. Godt muhlbete sampt
timber, fångeskough och wedebrand. Dhen rågångh som
kringh wärfwer des uthmarck ähr betechnadt medh
litter N. Åker brucket ähr huart annat åhr i
träde.


(Karttext övre fliken:)
Kåsätters ägor taga emot.
Schiäle bäcks rösse.
Wete.
Hörn staff.
Wete.


_______________
1Fel för små.
2Fel för Rahlwassen?