S6:97-8b(Rubrik:)
Falkenåhå uthi Öhrebro lähn Härdemo härad och Härdemo härad och Kräklinge
sochn belägit, såszom herr Falkenbergh sig tillbyt af kounglig maijtt och cronan,
hwars egor och lägenheeter här under specificerade finnas, nämbligen.


(Beskrivning:)
Litter.                                                                           Åker. Eng.
A. Man och ladugårdz tåmpter                                   tunland. lass.
   med en trä och 2:ne humble gårdar.
B. Ena åhrs uthssäde uthi 2:ne giärden.
   No 1, af såug och sandblandat jord,
   gifwer ähring hwart 5:te korn,                          8 1/4.
   No 2, nyligen tillgiord åker af
   såug och sandblandat jordh till hwart 4 korn,  1 1/2.
   No 3, af lerblandat jord till hwart 6:te korn,  11 1/4.
   Ibidem lindewall, 2 1/4 tunland á 2 lass,   4 1/2.
D. Andra åhrs uthssäde, no 4, af leer                          21.
   blandat jordh, till hwart 6 korn,                     10 5/8.
   No 5, af såug och sandblandat, till 5 korn,      3.
E. Samma åhr, no 6, af såug jord,                      4 3/8.
   No 7, af såug jordh, nyligen up-
   kiördh, gifwer ähring 4:de kornet,                   1 7/8.
   Ibidem lindwall, 1 tunland á 2 lass,          2.
                                                      ___________
                                                                 6 1/2.        19 7/8.
   Åkerhöet 6 1/2 lass, uthföres halfdehlen
   för hwart annat åhrs träde,                                                  3 1/4.
                                                         _______________________
                                      Transporteras,                     40 7/8.     3 1/4.


                                      Transporterat,                     40 7/8.      3 1/4.
F. Engen no 8, af små star wall,
   39 tunland á 2 lass,                                                             78.
   No 9, af grof star och sanch wall, 24 tunland á 3 lass,         72.
G. En betes ahga af skarp och oduglig marck.
H. En häst haga af stenig marck.
J. En oxehaga af liung och kiär marck.
K. En kalfwe täppa f stenig marck.
L. En kalf haga af stenig marck.                    _________________
                                                                                40 7/8.  153 1/4.
   Wijdare detta säterijetz lägenheeter finnes
   här till nödtorfftig skoug till giärdsle och
   wedebrand medh något ungt timber, swagt
   muhlbete, mycket stenig marck och måssar.
   Den rågång som des egor kringwärfwer
   ähr betechnadt med littra PT. På södre
   sijdan pratendera Nahlawij littra N för rätta
   skildnaden och på östre sijdan pratendera
   Skiepsta litter O för skildnad. Åkerbruket
   ähr hwart annat åhr i träde.


(Karttext:)
Lind.
Södra Folkwij egor på denna sijdan.
Kalke sten.
Kiär.
Såug och sand blandat jordh.
Grof star wall af sanch båttn.
Leerblandat jordh.
Såug jord.
Schiön ung gran skough af stenbunden marck.
Kräcklinge engh möter här.
Bast måssen.
Winter wägh.
Siähl måssa.
Trätt fallet.
Såug och stenig jord.
Lerblandat jordh.
Kiär.
Talle moo.
Hulta sten.
Löfboo skrifware fallet.
Stor måssen.
Talle skough.
Jordfast steen.
Kiäringe måssen.
Nahlawij eng och åker.
Nahlawij skougz egor på denna sijdan möter.
Skiepsta egor uthi Öhrebro härad möter.


Aftaget anno 1694
af
Gabriel Toring.


(Under skalan:)
Schala ulnarum.