S6:101-2b(Rubrik:)
Södra Folkwij uthi Öhrebro lähn,
Hardemo härad och Kräklinge sochn, 2 3/4 hemman,
hwar af 1/4 hemman såssom kounglig maijtt hafwer
tillåtit herr Falkenberg få uthbyta, hwars andehl här
upsat ähr.


(Beskrivning:)
   Byszens öhrtahl.
Numro 1, norra gården, 1/2 skatte till herr Falkenberg, 8 }
   2, näst norra gården, 1/2 frälsse till Säby,                   9 }
   3, Mellan gården, 1 skatte ruststamb,                     16 }  47 1/2 öhrtugland.
   4, näst södra gården, 1/2 skatte till Falkenbergh,     10 }
   5, södra gården 1/4, förbyt till Falkenåhå,             4 1/2 }


Wijdare denna byens lägenheeter finnes
här till godt muhlbete. Nödtorfftig fånge
skoug och wedebrand af gran och tall skoug.
Den rågång som inbegriper des uhtmarck
ähr betechnadt medh litter K. Åkerbruket
ähr hwart annat åhr i träde. Inga flere
lägenheter att förbättra eller egorne uth-
widga. Uppå denne byens egor ähr 3:ne fierdehlz
tårp belägne. Byen ähr belägen uppå
slätbygden ifrån Öhrebro ungefähr 1 mijhl.
Finnes och här till lätt åkerbruk.
Giärdes gårdarne ähro af giärdzle giärdade.


(Karttext:)
Norra Folkwij egor på denna sijdan.
Star wall.
Grof star och fräkenwall.
Wadz engh.
Backe.
Swart mylla, sand och stenig jordh.
Kräklinge engh.
Steen backe.
Falkenåhå egor på denna sijdan möta.
Små star wall.
Mull och sand blandat jordh.
Oduglig backe.
Hökholmen, 1/4 frälsse till Falkenåå.
Swart mylla och stenig jordh.
Måse med tall skoug.
Måsse.
Getingztårpz egor.
Hökholmens egor.
Knechtstugur.
Sten backe.
Oduglig backe.
Getingztårpet 1/4.
Frätzhult 1/4.
Wälana egor.
Hårdh wall.
Siählz broen.
Fall.
Sahlsten.
Små gran, tall och ene skoug.
Kiär.
Måsse.
Reens moen.
Kiär.
Kalke steen.
Skiepsta egor på denna sijdan.


Ataget1 anno 1695
af
G. Toring.


(Under skalan:)
Schala ulnarum.


______________
1Fel för aftaget.