S6:105(Rubrik:)
Kapellet uthi Hardemo härad och Kräklinge
sochn 1/4 hemman, som till licka med Falkenåå af kounglig maijtt och
cronan förbytt ähr, af giärda hemman på Skåfsta och Sörby egor.


(Beskrivning:)                                                                                               Tunland. Åker. Engh.
A. Huusz tompten.                                                                                                    tunland. lass.
B. Upiordh åker uthi södra giärdet no1, af öhr såugh och stenigh
   jordh, gifuer ähringh till huart 5:t korn,                                                             1 7/8.
   No 2, nyligen upiordh åker af sandhblandadt jordh, ähring huart 4:de korn,        1/4.    2 1/8.
   Ibidem linde wall, 1/4 tunlandh á 1 lass,                                                                                   1/4.
C. Andra åhrs uthssäde uthi 2:e åker täppor, af öhr och såugh jordh, til 5:t korn, 2 1/2.
   Samma åhr een åker ähr gifuit ifrån Sörby, som ähr uthi deras giärde belägit,      1/8.     2 5/8.
D. Engen består af tufuigh och hårdh wall, 2 7/8 tunlandh á 1 lass,                                            2 7/8.
E. Een enge bröt af tufuigh och hårdh wall, 1 tunlandh á 2 lass,                                                2.
   Tuänne enge tegar på Sörr Fålkewij engh, af små star wal, 1 1/4 tunlandh á 3 lass,                3.
F. Een betess haga af liungh och stenigh mark.                                                     _____________
          Humble gårdh 200 stänger.                                                                                4 3/4.  8 1/8.
 
   Wijdare detta hemmans lägenheter finner här till muhlbete, fånge skough och
   wedebrandh på Skåfsta och Sörby egor. Åker bruket ähr huart annat åhr i träde.


Författat anno 1694 af G. Toring.

För jemföring emot 1694 års skattläggning
på detta från cronan utbytte hemmanet
är chartan til uträkning år 1745 pröfwad och någorlunda riktig befunnen.


(Karttext:)
Sörby egor på denna sijdan.
Öhr och såugh jordh.
Öhr, såugh och stenig jordh.
Tufuigh och hårdh wall.
Skåfstå bettess hagar.
Liungh och stenigh mark.
Skough och utt mark.


(Under skalan:)
Schala ulnarum.