S6:107-8(Rubrik:)
Landzåhsen uthi Edzbägz
härad och Knista sochn 2:e fiärdedhlar1
1/2 skatte och 1/4 crono, hwilka herr Conrad
Falckenbergh bekomit af kounglig maijtt
och cronan anno 1652.


(Beskrivning:)                                                                   Åker. Eng.
A. Skattehemmanetz huusz tompt 1/4                              tunland. lass.
B. Ena åhrs utssäde uthi 2:e giärden, no 1,
   af mull och stengih jordh, ähringh 5:t korn,             2.
   No 2, af spicke leera jordh, gifwer ähring
   till hwart 4:de korn,                                               2 1/8.  4 1/8.
C. Andra åhrs uthssäde, no 3, af leer jordh,
   gifwer ähringh till hwart 5:t korn,                           2 1/2.
   No 4, af spicke leera jordh, ähring 4:de korn,      2 3/4.  5 1/4.
   Ibidem linde wall, 1/2 tunland á 1 1/2 lass,         3/4.
   Halfdehlen uthföres för trädet,                                                    3/8.
D. En engh af giärdet inhägnadt, hård
   wall, 2 1/2 tunlandh á 1 lass,                                                    2 1/2.
E. En engh af hårdh wall, 3 1/8 tunland á 1 1/2 lass,                     4 3/4.
F. Noch een engh, no 5, af hårdh wall, 4 tunland
   á 1 1/2 lass,                                                                             6.
   No 6, af måsse wall, 5 tunland á 1 1/2 lass,                              7 1/2.
G. Dito een engh af hårdh wall, 3 3/8 tunland
   á 1 1/2 lass,                                                                             5 1/16.
H. En kalfwe haga.                                               ________________
           Humble gårdh 200 stänger.                                9 3/8.  26 3/16.

J. Crono hemmanetz huusz tompt 1/4.
K. Ena åhrs uthssäde uthi 2:e giärden, no 7,
   af mull och stenigh jordh, ähring 5 kornet,
   No 8, af sandblandat jordh till 4:d korn,
   Ibidem linde wall, 1 1/2 tunland á 1 lass,      1 1/2.
L. Andra åhrs uthssäde uthi 2:e giärden,
   No 9, af sandh och stenigh jordh till
   hwart 4:e korns ähringh,                                       2 3/8.
   No 10, af högländ sandh och stenigh jordh 4:de,  7/8.
   No 11, af såugh jordh, ähringh 3:e korn,             1.     4 1/4.
   Ibidem linde wall, 3 tunland á 1 lass,             3.
   Åker höö 4 1/2 lass, uthföres halfdehlen
   för hwart annat åhr i träde,                                                      2 1/4.
M. Engen af hård wall medh biörcke
   skough bewuxen, 17 tunland á 1 1/2 lass,                              25.
N. Twenne betes hagar.                                    _________________
        Humble gårdh 100 stänger.                                   7 3/4.  27 1/4.

   Wijdare desse hemmans lägenhette finnes
   här till muhlbete sampt fånge skough
   och wedebrandh uppå Gijsta byes egor.
   Åkerbrucket ähr hwart annat
   åhr i träde.


(Karttext:)
Stenigh linde wall.
Sand och stenigh jordh.
Hard2 wall medh biörck skough bewuxen.
Lindh.
Ahl skoug.
Såug jord.
Högländ sand och stenig jordh.
Lind.
Lind.
Mycket stenig jordh.
Knechte stugu.
Tompter.
Hårdh wall.
Hård wall.
Muhl och stenigh jordh.
Leer jordh.
Lindh.
Hård wall.
Spicke leera jordh.
Spicke leera jordh.
Oduglig backe.
Klåsteråhs egor
Gran backa.
Hård wall.
Wall.
Måsse.
Backe.
Gysta egor på denna sijd-an.
Gambal åcker, oduglig.
Blanckholmens och Stäringe engiar.


Afsatt anno 1695
af
Gabriel Toring.


(Under skalan:)
Schala ulnarum.


_______________
1Fel för fiärdedehlar.
2Fel för hård.