S6:111-2(Rubrik:)
Ståkåhs uthi Edzbärgz härad och Qwiszbroo sochn 1/2 crono
hemman, såszom sahlig herr Melkior won Falkenbergh hafwer bekommit af kounglig
maijtt och cronan anno 1624, åker bruchet ähr tredingz träde.


(Beskrivning:)                                                                      Åker. Engh.
A. Byszens huusz tompt.                                                   tunland. lass.
B. Bruckat åker in alles, no 1, af grund
   röö sandh jordh, ähringh 3:e kornet,             9.
   No 2, af sand och stenigh jordh, ähring 4:de korn, 12.
   No 3, af leen jordh, gifwer ähringh
   till hwart 4:de korn,                                                  2.
                                                                       _______
                                                                                23.
   Hwar af 2:e dehlar åhrligen sås,                                       15 1/3.
   Ibidem linde wall, 9 tunlandh á 1 1/2 lass,               13 1/2.
   Uthföres tuänne dehlar,                                                                 9 3/8.
C. Wäster engen, no 4, af skarp hårdh wall,
   22 tunlandh á 1 lass,                                                                   22.
   No 5, af sma1 star wall, 31 tunland á 2 lass,                                62.
D. Öster engen, no 6, af små star wall,
   14 tunlandh á 2 lass,                                                                   28.
   No 7, af måsse och små star wall,
   8 tunlandh á 1 lass,                                                                       8.
   No 8, af hårdh hårdh wall medh
   biörcke skough bewxen, 2 1/2 tunland á 1 lass,                              2 1/2.
       Humble gårdh 300 stänger.                             ________________
                                                                                         15 1/3. 131 7/8.


En enge tegh belägen uppå ett kiär wijd siön
Teen som för 11 åhrs tijdh ähr tagen ifrån detta
hemman och lagdt till Boo, ett frälsse hemman
som Hindrick Falkenberg possiderar, besta2 af
5 tunlandh af grof star wall och räntar ett
pundh smör, det desse åboer uthgifwa och icke
åhtniuta bemälte tegh.
Wijdare detta hemmans lägenheeter finnes här
till godt muhlbete ihoop medh Harsboo. Fånge
och wedebrandh på almänningen som dhe andr<a>
hemmanen i Edzbärgz häradh. Fiske uthi Teen
medh näätt till huusbehof.


(Karttext:)
Hultz egor.
Kiälkesta engh.
Måsse.
Små star wall.
Måsse och små star wall.
Måsse.
Lindh.
Mulersätters egor.
Skarp hårdh wall.
Biörk och asp skough.
Små star wall.
Kåhl gård.
Tåmpt.
Skough och uthmarck.
Lindh.
Skagerhultz måsze.
Lind.


Afsatt anno 1695
af
G. Toring.


(Under skalan:)
Schala ulnarum.


________________
1Fel för små.
2Fel för bestå.