S6:115-6a(Rubrik:)
Wija uthi Edzbärgz härad och sochn 3:e
hella hemman, hwar af herr Conrad Falkenbergh 2:e skatt hemman
hafwer bekommit af kounglig maijtt och cronan anno 1668.


(Beskrivning:)
No.                                                                                             Åker. Engh.
   Mellan gården 24 örtugelandh.                                               tunland. lass.
B o C. Upbruckat åcker uthi 2:e giärden af åhtskilligh
   jordh mån som på föregående sijda finnes
   specificerat till 48 tunlandh, hwar af ähr
   dessa hemmans andehl,                                                            15 3/8.
   Ibidem linde wall, 1 tunland á 1 1/2 lass,                          1 1/2.
D o E. Andra åhrs uthssäde uthi 2:e giärden af
   åhtskillige jordh måhn som på andra sijdan
   finnes specificerade till 44 tunlandh, hwar
   af ähr detta hemmans andehl,                                                   14.
   Ibidem linde wall, 11 tunland á,                                    17 1/2.
                                                                         ____________
                                                                                       19.
   Åcker höö 19 lass, uthföres halfdehlen för trade1,           9 1/2.
F. En engh af skarp hårdh wall, 10 tunlandh á 1 lass,        10.
G. En engh af hårdh wall, 7 tunland á 1 lass,                      7.
H. Een engh, no 7, af hårdh wall medh eck och ahl
   skough, 30 tunland á 1 lass,                                         30.
   No 8, af gran och biörck skough 75 tunland, half-
   dehlen uthföres 37 1/2 tunland á 1 lass,                          37 1/2.
   No 9, af hårdh wall, 7 1/2 tunlandh á 1 1/2 lass,              11 1/4.
J. En engh af giärdet instängdt, 2 tunlandh á 1 1/2 lass,       3.
K. En engh af skarp hårdh wall, 6 3/8 tunland á 1 lass,        6 3/8.
                                                                                ____________
                                                                                      114 5/8.
   Hwar af ähr detta hemmans andehl,                                                         36 1/4.
L. Twänne små enge hagar, 1 3/4 tunland á 1 lass,                                         1 3/4.
         Humble gårdh 800 stänger.                                            _______________
                                                                                                  29 5/8.    38.

Wijdare denna bys lägenheter finnes här till muhl-
bete, fånge skough och wedebrandh uppå häradz
almänningen som dhe andra hemanen i
häradet. Åker brucket ähr huart annat
åhr i träde.


________________
1Fel för träde.