S6:119(Rubrik:)
Kiäxle uthi Edzbärgz härad och sochn ett skatte hemman hwilket
herr Conrad Falkenbärgh bekommit af kounglig maijtt och cronan anno   .


(Beskrivning:)
Littra.                                                                                                         Åker. Engh.
A. Hemmanetz huusz tompt, eenstacka.                                                    tunland. lass.
B. Ena åhrs uthssäde af leerblandat och stenigh jordh, kan
   berächnas till huart 5:te korn,                                               5 1/2.
   Ibidem linde wall, 1 1/4 tunland á 1 1/2 lass,                                   1 3/8.
C. Samma åhr, no 1, af leerblandat jordh, ähring 5:te korn,     1 1/2.
   No 2, af öhr jordh, ähringh 4:e korn,                                    1 1/2.
   Ibidem stenigh linde wall, 2 tunland á 1 lass,                                 2.
                                                                                     ______           8 3/8.
D. Andra åhrs uthssäde, no 3, af leerblandat och mycket
   stenigh jordh, ähringh 4:e korn,                                            3.
   No 4, af högländig öhr och stenigh jordh, ähring 3 korn,       1. 
   Ibidem linde wall, 2 tunland á 1 lass,                                            2.
E. Samma åhr ett giärde, no 5, af leerblandat och stenigh jord, 1 3/4.
   No 6, af såugh och mycket stenigh jordh, ahring1 3 korn,    2 3/8.
   Ibidem linde wall, 4 tunland á 1 lass,                                            4.
                                                                                        __________8 1/8.
   Åker höö 9 7/8 lass, uthföres halfdehlen för
   huart annat åhrs träde skull,                                                                            5 13/16.
F. Engen no 7, af hårdh wall medh eck och biörck skoug, 20 tunland á 1 lass, 20.
   No 8, af små star wall, 4 tunland á 1 1/2 lass,                                                  6.
   No 9, af måsse wall, 7 tunland á 1 lass,                                                          7.
G. Eck hagen af hårdh wall medh eck och biörck skoug,
   6 tunlandh á 1 lass,                                                                                        6.
H. Tuänne betes hagar.                                                             ________________
          Humble gårdh 300 stänger.                                                       16 5/8.  44 13/16.

Wijdare detta hemmans lägenheter finnes här till muhlbete,
fångeskough och wedebrandh på almanningen2 såm dhe
andre hemanen i sochnen. Åker ähr huart annat åhr i träde.


(Karttext:)
Ökna egor.
Wija egor.
5 stena rosse3.
5 stena rösse.
Lind wall.
Lind.
Träa egor.
Bijninge egor.
Wähline egor.
Lind.
Lindh.


Aftaget
anno 1695, af
G. Toring.


(Under skalan:)
Schala ulnarum.

______________
1Fel för ähring.
2Fel för almänningen.
3Fel för rösse.