S6:121-2(Rubrik:)
Logesiö uthi Edzbärgz härad och sochn 2 1/2 hemman
sampt en uthjord, hwar af ett hemman med uthiorden som sahlig herr Axel Turesson
hafwer bekomit af kounglig maijtt och cronan anno 1642, bijssens öhrtahl, nämbligen.

   1, skatt hemman,                                                    24.
   1/2, frälsse till Carl Falkenbergh,                             15
   1, som sahlig herr Axel Turesson hafwer bekomit,  24.
   Dito uthiörden,                                                         9._____72 örtuglandh.

                                                                                                                                                      Hem-. Utiördn.
Litter.                                                                                                                                             anet.
A. Byszens huusz tompter.                                                                                                             Åker. Engh.
B. Ena åhrs uthssäde, no 1, af sandh och stenigh jordh, gifwer ähringh till huart 5:te korn, 10.        tunland. lass.
   No 2, af spicke lera gifwer ähringh till huart 4:de korn,                                                   9.
   Ibidem linde wall, 5 1/2 tunlandh á 1 1/2 lass,                                                                       8 1/4.
C. Samma åhr ett giärde, no 3, af leen jordh, gifwer ähring till huart 5:te korn,                   8.
   No 4, af spicke leera jordh, kan berachnas till huart 4:de korns ähringh,                         6.
   No 5, af mull och stenigh jordh, gifwer ähringh till huart 6:te korn,                                  4 1/2.
                                                                                                                             _________
                                                                                                                                    37 1/2.
   Ibidem linde wall, 2 3/4 tunnlandh á 1 1/2 lass,                                                                     4 1/8.
   Huar af ähr ett helt hemmans andehl,                                                                                         12.
   Sammaledes uthjordens andehl,                                                                                                          4 1/2.
D. Andra åhrs uthssäde af leen jordh, gifwer ähringh till huart 5:te korn,                         18.
E. Ett giärde af mull stenigh och sandblandat jordh, ähringh till 5:te korn,                        16.
   Ibidem linde wall, 7 1/2 tunlandh á 1 1/2 lass,                                                                     11 1/4.
                                                                                                                           _____________
                                                                                                                                   34.
   Hwar af ähr ett helt hemmans andehl,                                                                                        11 1/3.
   Sammaledes ähr uthjordens andehl,                                                                                                             4.
   Åker höö 23 5/8 lass, uthföres halfdehlen för huart annat åhrs träde,                                  11 5/8.
F. Öster engen, no 6, af sidländigh hårdh wall, 17 tunland á 1 1/2 lass,                                 25 1/2.
   No 7, af skarp hårdh wall, 9 tunlandh á 1 lass,                                                                  9.
G. Söder engen af ek och hassel skough medh gran och stenigh hårdh wall 67 tunland
   kan eij mehr ähn half dehlen uthföras, 33 1/2 tunland á 1 lass,                                           33 1/2.
                                                                                                                         _____________
                                                                                                                                         79 5/8.
   Hwar af ähr ett helt hemmans andehl,                                                                                                26 1/2,
   Sammaledes ähr uthjordens andehl,                                                                                                                    10.
H. Een enge haga till detta hemman,                                                                                                       3.
                 Humble gardh1 500 stänger.                                                                        _________________________
                                                                                                                                  Summa,  23 1/3. 29 1/2.  8 1/2. 10.

Wijdare denna byes lägenheter finnes här till medelmåttigdt muhlbete och liten hem-
skough och små gran och enebuskar som litter J uthwijsar, eliest fånge skough
uppå almäningen som dhe andre hemanen i sochnen. Litet fiske medh katstor
och nätt sampt liustrande  om wåren. Åker brucket ähr huart annat åhr i träde.


(Karttext:)
Karaby sion2.
Ahl kiär.
Karaby egor.
Gräfsta egor
En stor afrögder moo backe.
Sandh och stenigh jordh.
Sidländigh hårdh wall.
Gran och ene buskar.
Sidländ hardh3 wall.
Lindh wall.
Spicke lera.
Mull och stenig jord.
Leen jordh.
Spicke lera.
Logesiön.
Gran skoug.
Mull stenigh och sandbladat4 jordh.
Lind.
Len jordh.
Leen jordh.
Gran backa.
Små gran och ene buskar.
Leen jordh.
Linde wall.
Sörby engh på denna sijdan.
Ahl kiär.
Eck och hassel skough med gran och stenigh hård wall.
Enge måssen.
Knechte stugu.
Bast holmen.
Logesion3 lacus.
Egelsta egor.


Aftaget anno 1695
af
G. Toring.


___________
1Fel för gårdh.
2Fel för siön.
3Fel för hårdh.
4Fel för sandblandat.