S6:125-6a(Rubrik:)
Bininge uthi Edzbärgz
härad och sochn 3:ne hemman, hwar af
herr Conrad Falkenbergh 2 1/2 skatte bekommit
och 1/2 crono updragit till kounglig maijtt och cronan,
den åhtskildnad bemälte hemman emellan
ähr finnes uthi des öhrtahl, nembligen.


(Karttext:)
5 stena rösse.
Lada.
Små star wall.
Lada.
Påhle.
Hårdh wall.
Trosa elfven.
Qwiszbro sochn på denne sijdan möter.
Hård wall.
Backa.
Qwarnar.
Ökna egor möter.
Lada.
Herrelada.
Hårdh wall.
Backa engh.
Backa åker giärde.
Moo leera jordh.
Sten backe.
Knecht stugu.
5 stenar kallas rösse.
Sten backe medh stubbar och någon gran skoug.
Små star wall.
Gran backe.
Leerblandat jordh.
Ene backe.
Höglänt sandblandat.
Knecht stugu.
Betes haga.
5 stena rösse.
Edzbärgz byens engh.
Små star wall.
Sten backe.
3 stenar uppå en jordfast sten.
Lader.
Gran och tall skough.
Hårdh wall.
Tåmpter.
Tåmpter.
Öhr jordh.
Såug jordh.
Sten backa.
3 stenar på en sten.
Gran skoug.
Hårdh wall.
Bywelz tårpetz egor i Tångeråhsa sochn
Biörck och gran skough.
Hårdh wall.
Gran skough
Ungh gran och tall skough.
Kiär.
Hårdh wall.
Såug jordh.
Sten backe.
Höglänt öhr och stenig jordh.
Lind.
Lind.
Såug jord.
Kiäxle egor på denna sijdan möter.
Dårdistårp egor.
Små gran och tall skough.
Ledinge egor.
Hebärgz egor.
En kantig sten.


Afsatt anno 1695
af
Gabriel Toring.


(Under skalan:)
Schala ulnarum.