S6:128(Beskrivning:)
Östansiö uthi Grimstens härad och Wijby
sochn, 1 hett1 crono hemman, såsom kongliga rådet herr Conrad Falkenbergh
hafuer sigh till bytt anno 1668. Åker bruket ähr huart tredie åhrs träde.

Litter.                                                                                                   Åker. Engh.
A. Hemmanetz huusz tompt.                                                               tunland. lass.
B. Upbrukat åker in alles uthi 3:ne giärden, no 1, af såugh och skarp
   sandh jord, ähringh till huart 3:de korn,                                    9 1/2.
   No 2, af öhr jordh, ähringh till huart 4:de korn,                        1 3/8.
   Åker jordh 10 7/8 tunlandh, huar af tuäne dehlar uthföres,                 7 1/2.
   Ibidem linde wall, 2 1/4 tunlandh á 1 1/2 lass, utföres tuänne dehlar,              2 1/2.
C. Een liten engh, uedh siön af hårdh wall, 1 1/2 tunlandh á 2 lass,                   3
D. Öster engen, no 3, af små wall, 4 7/8 tunlandh á 1 lass,                              4 7/8.
   No 4, af hårdh uall, 4 3/4 tunlandh á 3/4 lass,                                               3 9/16.
   No 5, dito af fnugg och skarp wall, 4 1/2 tunlandh á 3/4 lass,                        3 3/8.
E. Een liten bettes haga.                                                     __________________
F.     Humble gårdh 500 stänger.                                                        7 1/2. 17 5/16.

   Wijdare detta hemmans lägenheter finnes här till knaft
   muhlbete, sampt fånge skough och wedebrandh medh omligiande
   hemman som ey ifrån huar annan ähre afuitrade. Litet fiske
   medh tuänne par katzor.

Aftaget anno 1695, af
Gabriel Toringh.


(Karttext:)
Nordansiö egor.
Lindh.
Såugh och skarp sandh jordh.
Östanfalla egor.
Bake.
Små wall.
Sandh jordh.
Hård wall.
Haf sion1.
Lindh.
Baka.
Lind.
Oduglig.
Lindh.
Oduglig.
Gattugahla egor.
Breslätz egor.


(Under skalan:)
Schala wlnarum.


_______________
1Fel för helt.